The Role of Small Business in Economic
Exploring Swift Playgrounds The Fastest and Most Effective Way to Learn to Code and to Teach Others...

Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > రంకు రాతలు

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #1  
Old 24th September 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
Smile రంకు రాతలు

రంకు పురాణము
రంకు పురాణముల్ చదివి రంకును జేయగ లంజయందురే
రంకును జేయదేవతలురమ్య మనోహర కావ్యమందురే
మక్కువ తోకనంగచను పాలను నివ్వగ పెంచపుత్రుడే
చక్కని కోడెప్రాయమునచన్నులుచీకగ తల్లియోని నెం
చక్కగ ముద్దులాడిమద సాడును జుర్రగ ఆగలేక పై
కెక్కగ పుత్ర మేడ్రమును సమ్మగ దించుకొనంగ దెంగుచూ
రక్కుచు బూతులాడుచును లంజయనంగను నేమిపుత్రుడా
హక్కుర తల్లికిన్ కొడుకు యవ్వన మేడ్రము దించుకోవగన్
పూకున నిండుగా కసిగ ముచ్చట దీరగ దెంగ తృప్తిగా
చిక్కని పుత్రవీర్యమునుగర్భము బొందగ తల్లిహక్కురా
చక్కగ తొమ్మిదీ నెలలు కామము దీరగ నిన్నుదెంగగన్
చక్కని బిడ్డపుట్టగనె చిక్కని పాలను చీకనిచ్చెదన్
మక్కువ తోడపాలుకుడ వంగను వచ్చును ఆగకుండనే
నిక్కము పాలుతాగగను నీకసి దీరగ దెంగుతానురా
తక్కిన మాటలేలమదనోన్మత లంజను నీకుపుత్రుడా
రొక్కము తీసుకోనిరతిసౌఖ్యము నిచ్చెడి తల్లినేనురా
కైకను పూర్వజన్మమున కుంతిని ద్రౌపది రాధదేవకీ
నీకులమందుయందరినిదెంగిన తల్లిని తల్లినైతిరా
నీకును చిన్నవాడిగనె నేర్పితి దెంగుట నాకు దాసుడా
నాకసి దీరదెంగుదును నిత్యముకన్నది దెంగడానికే
నాకొడకాపెంచితిని నేర్పితి దెంగుట దాస్యపుత్రుడా
నాకసి దీరకొట్టెదనిను తిట్టుచు దెంగెద నిన్నుపుత్రుడా
రంకును జేసిదేవతలు రాజులు రాణులు తల్లిపుత్రులా
రంకును కావ్యగాధలుగ వ్రాయనె లేదుర సంస్కృతంబునన్
ఏకవి వ్రాయలేదుగద దేవిగ అమ్మగ అందచందముల్
చక్కని వర్ణనల్ కవులు జేసిరి అమ్మను దెంగకోర్కెతో
డన్ కలలోనజాగృతిన దెంగిరి బాగుగ సత్కవీంoooద్రుల్
అక్కను పెద్దయమ్మచిన యమ్మను అమ్మలగన్నయమ్మనూ
పెక్కువిధంబులన్పొగిడి పుష్పము రేకులు విప్పుచందమున్
రంకుయెగాదభారతము రంకుయె రాముని జన్మముఋషుల్
రంకును యజ్ఞకార్యమని రాణుల తోరతి జేయచుందురే
ఆకలి వేయగా కడుపు కన్నము బెట్టగ భర్తయుండెపూ
కాకలి వేయగాకసిగ సమ్మగ దెంగగ కన్నపుత్రుడే
చాకలి మంగలీ పనులు జేయగ నిత్యము నాకుదాసుడై
చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నగ్నస్నానమున్
చిక్కులు దీసికేశములు చక్కని వాల్జడ వేసిపుత్రుడే
చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ అరగించగా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు దాస్యపుత్రుడా!
కేకలు వేయుదెంగగను చంపర నన్నను చుండునప్పుడున్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము కారగ వీపునంత పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డయున్
పూకున కండరాలుకదపంగను మొడ్డను వత్తుచుండగన్
లెక్కకు మించిసౌఖ్యముర రంకును జేయగ తల్లిపుత్రులూ
పక్కనె పండుకోగ అను మానము రాదుర జూచువారికిన్
చక్కగ ఇంటిలోనరతి క్రీడలు నాడుచు గర్భమొచ్చినన్
అక్కర దీర్చలేనిమొగుడుండగ తప్పనలేరుయెవ్వరున్
మక్కువ దీరగా చనుల పాలను నిత్యము నీవుజుర్రగన్
తక్కువ కావువృద్దినగుయెన్నివసంతము లొచ్చినన్ఇం
కెక్కువ పాలువచ్చునుర చికగ సళ్ళనునివు నిత్యమూ
పూకున నీవుదెంగగను వీర్యమునింపగవృద్దిబొందురా
చక్కగ కొవ్వు బట్టిమెరిసేనుర దేహముకాంతులీనయెం
తెక్కువ దెంగయంతగను తృప్తిని బొందగ వృద్ధప్రాయమిం
కెక్కడ వచ్చురా తరచి జూడగ తల్లికి పుత్రమేడ్రమే
మిక్కిలి సౌఖ్యమిచ్చునుర పాపము పుణ్యము జూడనేల యే
లెక్కన జూచినా ఇలనె లభ్యము నౌనుర స్వర్గ సౌఖ్యముల్
మిక్కిలి నిష్ఠతో బతికి పొందిన స్వర్గము లోనలభ్యమా
స్త్రీకిమరింతగా సుఖము చెప్పనె లేదుగ శాస్త్రమందునన్
ఇంకొక జన్మలో సుతుడ నీవెర జన్మము లెన్ని యైననా
పూకున పుట్టెదీవుమగ బిడ్డగ చాలదు ఒక్కజన్మమే
ఇంకను యెన్నిజన్మములు దెంగిన తీరని కామముందినా
కింకను నీవెపుత్రుడివి సార్ధక నామము నీదిరాశివా
చక్కనిలింగరూపుడవు కామమదోన్మత తల్లిదాస్యమే
నీకును శక్తిముక్తిపర మేశ్వర తల్లికి యోనిపూజలే
భక్తిగ జేయరా శివుడ వైనను పుత్రుడ వీవు దాసుడా
పెక్కురు నన్నుకోరినను పుత్రుని లంజగ నైతిరాశివా
నాకము వద్దురా కొడకనాకిన జాలుర నీవు నన్ను నే
నాకము వెళ్ళగా కసిగ దెంగుదు రేమొర నన్నుదేవతల్
నాకసి దీర్చనా కొడుకు దెంగిన తృప్తిని ఇవ్వలేరురా
ఒక్కడు పూకునిండుగ మరొక్కడు గుద్దన మొడ్డనింప యిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ దెంగినా సుతుడి సుల్లనుదోపగ వచ్చుసౌఖ్యమే
దక్కదు బ్రహ్మవిష్ణువులు వారిని మోసెడి వాహనాలుయున్
పెక్కువిధంబులన్ కసిగ పూకును గుద్దను దోపిదెంగ నా
కింకను తృప్తితీరదుర కోర్కెలు దీరును నిన్నుదెంగగన్
తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత కుంతియు దెంగెపుత్రులన్
నాకసి దీర్చయెందరును దెంగిన తగ్గని కోర్కెలన్నిని
న్నెక్కగ దెంగగా కసిగ తిట్టలభించెడి తృప్తినాకు నిం
కెక్కడ రాదుపుట్టితివి చీల్చగ నాభగ ద్వార మంత నీ
వెక్కడపుట్టినావొయది యేరతి సౌఖ్యము నిచ్చుద్వారమెం
చక్కని కీలస్థానముర కీలము బట్టియు మర్దనంబును జే
యన్ కసి తో భగము విచ్చగ కామరసాలు నుద్భవించగన్
నాకర జుర్రుకోర శివుడా మద నామృత సార మంత యెంతగా
నాకిన యంతగాను మద నామృత ధార లు వచ్చుతల్లిప్రే
మాంకిత కామ కారకుడ నీకది స్వర్గము మోక్షము శివా!

రంకున బుట్టితీవునను రాత్రులు మామయెదెంగపుత్రుడా
కుక్కను బోలినాకుదువు చన్నులు పూకును వళ్ళుగుద్దలో
బొక్కను పూర్వజన్మమున బుద్ధులు ఇంకను ఉన్నవేమొరా
కుక్కగ నిన్నుపెంచుకొనగా కసిదీర రమించనప్పుడున్!

కుక్కయనుందువే జనని కుక్కలు దెంగగ పుట్టినాన ఆ
కుక్కల మొడ్డచికగను కుక్కలు నిన్నుపడేసిదెంగగన్
పూకును నొక్కనొక్కటిగను మొడ్డలు దోపగ దెంగె జాతికుక్కలా
లేకను వీధికుక్కలను లెక్కకు మించియు దెంగెనందువా

కుక్కలు దెంగ చాలకను గుఱ్ఱము గాడిద జాతి మేడ్రముల్
పూకున విప్పదీసిరతి మోహము తోడను దూర్చుకొంటివా
పూకును జూడగా దిగుడు భావిగ లోతుగ పెద్దగున్నదే
మొక్కుదు నమ్మనీ భగము పూజలు జేయగ తల్లికభారతీ

నాకిన యంతగాను మద నామృత ధార లు వచ్చుతల్లిప్రే
మాంకిత కామ కారకుడ నీకది స్వర్గము మోక్షము శివా!
రంకున బుట్టితీవునను రాత్రులు మామయెదెంగనీవుపుత్రునా
అక్కను దెంగగ మరిది అమ్మను దెంగగ తండ్రివీవు నీ
చక్కని అక్కలిద్దరిని సమ్మగ దెంగగ అల్లుడైనావుఆ
అక్కల బిడ్డలన్ పసిత నంబునె కన్నెలు గార మించగన్
నాకును పౌత్రు పౌత్రుడివుర తాళిని గట్టగ భర్తవైశివా
లోకము నున్నబంధనము లన్నియు నీవెర నాకుపుత్రుడా
రంకున బుట్టితీవునను రాత్రులు మామయెదెంగపుత్రుడా
కుక్కను బోలినాకుదువు చన్నులు పూకును వళ్ళుగుద్దలో
బొక్కను పూర్వజన్మమున బుద్ధులు ఇంకను ఉన్నవేమొరా
కుక్కగ నిన్నుపెంచుకొనగా కసిదీర రమించనప్పుడున్!

కుక్కయనుందువే జనని కుక్కలు దెంగగ పుట్టినాన ఆ
కుక్కల మొడ్డచికగను కుక్కలు నిన్నుపడేసిదెంగగన్
పూకును నొక్కనొక్కటిగను మొడ్డలు దోపగ దెంగె జాతికుక్కలా
లేకను వీధికుక్కలను లెక్కకు మించియు దెంగెనందువా

కుక్కలు దెంగ చాలకను గుఱ్ఱము గాడిద జాతి మేడ్రముల్
పూకున విప్పదీసినతి మోహము తోడను దూర్చుకొంటివా
పూకును జూడగా దిగుడు భావిగ లోతుగ పెద్దగున్నదే
చిక్కని కామవాసనర సామృత భాండమె తల్లి భారతీ
చీకగ నూరురా మదపు సారము పూకున వూటభావిలా
నాకసి రేగ కొవ్వుమద మంతయు పొంగి ద్రవించనెంతగా
నాకిన యంతగాను మదమంతగ ఉష్ణము ప్రజ్వలించనీ
ఆకలి దీరజుర్రుకొనర అమ్మమదోన్మత సారమంతయున్
చాకలి మంగలీ పనులు జేయుచు నిత్యము దాసుడైతివే
నీకిదె జీతభత్యములు నాతనువంతయు నాకరాశివా
నాకము లభ్యమౌనుర మేనక రంభతిలోత్తమాదులన్
నాకుట కన్ననూ రుచిగ నుండుర పుట్టిన పూకునాకగన్
పక్కనె నీవుపండుకొని పాలను పీల్చుచు నుండ గన్ మరో
పక్కన మామపీ ల్చగను పూకున మొడ్డను దోపిదెంగగన్
మిక్కిలి సౌఖ్యమబ్బెనుర నప్పుడు చిన్నతనంబులోనె నా
మక్కువ దీర్చనేర్పితిని మామకు పుట్టిన రంకుపుత్రుడా

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #2  
Old 24th September 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
భగ పురాణం


భారతీదేవి భగ పురాణం


తల్లీనిన్నుదలంచిఘంటమును చేతన్ బట్టి పద్యాలుగన్
తల్లీపుత్రుల కామక్రీడలనుసంతోషంబు తోవ్రాయ నా
యుల్లంబందున నిల్చి జృంభణముగా శృంగార శబ్దంబు శో
భిల్లన్ పల్కుము నాదు వాక్కునను సంప్రీతిన్ జగన్మోహినీ!


1. తల్లీనిన్నుదలంచిఘంటమును చేతన్ బట్టి పద్యాలుగన్
తల్లీ! పుత్రుల కామక్రీడలనుసంతోషంబు తోవ్రాయ నా
యుల్లం బందున నిల్చి జృంభణముగా శృంగార శబ్దంబు శో
భిల్లన్ పల్కుము నాదు వాక్కునను సంప్రీతిన్ జగన్మోహినీ!

2. తల్లీనిన్నుదలంచి మేఢ్రమును చేతన్బట్టి ఝాఢించగన్
తల్లీపుత్రులకామలీలలను ఛందోబద్ద కావ్యంబు ఇ
న్నాళ్ళూనీ చనులూ మదోన్మ తసుగంధంబే విరాజిల్లు నీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగన్

3. తల్లీని న్నుదలంచి మేఢ్రమునుచేతన్ బట్టి ఝాఢించని
న్నాళ్ళూనీ చనులూ మదోన్మ తసుగం ధంబేవి రాజిల్లునీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగన్ ని
న్నళ్ళూవే చితినమ్మ దీర్చితివి నాకోర్కె లినాళ్ళ కున్

4. అదిగో భారతి పంతులమ్మయదిగో అందానికే యందమా
మదనోన్మత్త రతీస్వరూపిణి శుభాంగ శృంగార లీలావతీ
వదనం దేవత స్వరూపం మగడు మామాపుత్రసంభోగమున్
ముదమున్ మూడుతరాలభార్యగనుసంభోగించె సంతృప్తిగన్

5. భారస్థనాల భారతిశుభాంగసుగంధినిపంతులమ్మశృం
గారమదోన్మతాముదిత కుంభనితంబ సుదీర్ఘకుంతలా
పిర్రలు సళ్లుపిక్కలనుమీటెడివాల్జడనూగుచుండగన్
దారిన బోవనిన్నుగని దెంగగ జూతురె తల్లి భారతీ

6. నల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భారచను గుబ్బల దాన నితంబ సుందరీ
నల్లని వాల్జడే తొడలు దాటగ నాట్యము జేసెడి దాననా
తల్లివి యైననేమికసి దీరగ దెంగుదు నమ్మభారతీ!

7. శోభన తల్లి భారతికి కామమదోన్మత ముద్దులాడికిన్*
సామజ యానకున్* మిగుల జక్కని యింతికి కృష్ణవేణికిన్
కమ్మని నీరసామృతము జుర్రెద నిత్యము నితంబకుంభనీ
నా మది నీదు మోహము క్షణంబును దీరదు తల్లిభారతీ

8. చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కూకటి నాఢు
సాయము జేసితి స్నాన మందు
నూనూగు మీసాల నూత్నయవ్వనమున
దెంగితి అమ్మను దూల దీర్చ
పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ పెద్డ్దమ్మ కూతురు
పూకులు దెంగితి మదము దీర్చ
తాళిని గట్టితి తల్లికి తిరుమల
వెంకన్న యేసాక్ష్యముంఢె నపుఢు

9. అమ్మ పెద్ద యమ్మ అమ్మమ్మ లనుజూడ
నొక్క వలెగ నుండు నాకి జూడ
రుచులు వేరు ముగ్గురమ్మలను దెంగిన
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

10. చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కూకటి నాడు
కురులకు చంకలు సళ్ళు మెడకు
నడుముకు తొడల సందునగుద్ద
అమ్మమదోన్మత దేహమంత
నూనెమర్దన జేసి నలుగుబెట్టి రుద్దగ
స్నానము జేయగ సాయ పడితి
కురులకు సాంబ్రాణి వేయగ దువ్వితి
సేవలు జేసితి చిన్న నాడె

11. వాల్జడేసి మల్లె పూలుబెట్టగ సన్నని
చీరె బొడ్డు కింద గట్టి సళ్ళు
పిర్రలూగు చుండస్కూలుకెళ్ళేను యమ్మ
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను
12. నిడుపాటి కురులకు మర్దనము జేసితి
నలుగు బెట్టితి తను వంత
స్నానము జేయగ కుంకుడు రసముతో
కురులను శుభ్రము జేసినాను
సాంబ్రాణి వేయగ కురులార బెట్టగ
జడను వేసితి చిక్కు దీసి
కాటుక దిద్దితి కమలాక్షికనులకు
తిలకము బెట్టితి నుదుటి మీద
చిన్న తనము నుంచి సేవలు జేయగ
నేర్పిన తల్లికి దాసు డైతి

13. అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

14. మర్దన జేయగా తలకు వంటికి నూనెను బెట్టితలంటన్
పెద్దస్థనాలునూగగను ముద్దుల పుత్రుని మొడ్డలేవగన్
ముద్దుగ చేతబట్టి మురిపెంబుగ ముద్దులుబెట్ట తల్లి యా
నందము ప్రేమపొంగె మదనోన్మత భావరసాలు మీరగన్


15. వద్దుర వద్దువద్దనుచు పూకున వీలుగ మొడ్డదోపగన్
గుద్దను యెత్తి దెంగుచును సళ్ళను చీకర సచ్చినోడ నా
గుద్డదరంగ దెంగరా కొడక స్వర్గమిదేనురపుత్రుడా యనెన్
ఇద్దరు పకృతీ పురుష క్రిడలు నాడరతతీ మన్మధులై

16. తాళిని కట్టకున్న దొర సానిని సానియ నందురందరున్
తాళియె లేనిచో మగ నాలిని లంజయ నందురందరున్
తాళియె లేని బంధమువి దేశము లోసహజీవనంబనిన్
తాళ వనంబులో సుదను త్రాగిన కల్లనుకొందురందరున్

17. తాళియె లేని బంధమువి దేశము లోసహజీవనంబనిన్
తాళిని కట్టకున్న దొర సానిని సానియ నందురందరున్
తాళియె లేనిచో మగ నాలిని లంజయ నందురందరున్
తాళ వనంబులో సుదను త్రాగిన కల్లనుకొందురందరున్

18. అమ్మనుపెద్దయమ్మచినయమ్మనుఅక్కనుఅక్కకూతిరిన్
అమ్మల గన్నయమ్మవది నమ్మను చెల్లిని చెల్లి కూతురిన్
సమ్మతి తోడకూడిరతి జేయగ తృప్తిని బొందవచ్చురా
కామమ దొన్మతా పొలతి సమ్మతి దీర్చగ తప్పులేదురా!

19. పాలరసాలకామమద పల్లవ భామిని తల్లి చన్నులన్
పాలను చిన్నతమ్ముడికి పట్టిన తాగక నుండరమ్మనీ
తల్లియె నోటబెట్టతమి తీరగ చన్నుల పాలు జుర్రగన్
సళ్ళకు తీటతగ్గి మద సారము కారెను అమ్మ పూకునన్

20. తమ్ముడు పాలుతాగకను తిమ్మిరి నెక్కెర సళ్ళుచీకరా
రమ్మని నోటబెట్టగను రంజుగ పీల్చగ అమ్మపాలుయున్
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తిటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమ దోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా!

21. చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ తిందువేమిరా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు కామదాసుడా!

22. కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ మర్దన జేయకుండగన్
వంటికి సళ్ళకూ తొడలు పిర్రలు పిక్కలు గుద్దపూకుయున్
బట్టలు విప్పినగ్నముగ పూకున మొడ్డను దోపదెంగకన్
కంటికి నిద్రవచ్చునెసుఖంబుగ దెంగకనున్న పుత్రుడా!

23. నాకుమారుడు తృ ప్తిదీరగ దెంగలేడని చీంత యేలనే
నాకుమారునిమారు తృప్తిగ దెంగుచుంటిని నిన్నుకోడలా
నాకుమా రుడె నీకుమారుడునయ్యె కంటివి నాకు పుత్రుడన్
నీకుమారుడి యవ్వనంబున దెంగుకుందువ కామకోడలా!

24. నల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భార చను గుబ్బల దాన సదానవ్వురా
జిల్లెడి మోముదాన రతి శోభన కుంభనితంబ సుందరీ
సుల్లను దోపగా కసిగ సమ్మగ దెంగుదు రావే కోడలా

25. తల్లిని యైననేమి మదోన్మత హస్తిని జాతిస్త్రీని నా
సళ్ళన పాలుతాగచిన వాడిగ పూకురసాలు వచ్చెరా
తల్లిని జేయరా కొడక తాళిని గట్టగ బిఢ్ఢపుట్టగన్
సళ్ళన పాలుతాగుచును సుల్లను దూర్చగ డెంగుపుత్రుఢా!

26. చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పూకురసాలు వచ్చెరా
స్నానము నందుశుభ్రపరి చంగను మొఢ్ఢకు ముద్దులెట్టితిన్
ఇన్నివసంతాలు వేచితిని ఇంకను అగగ నేలపుత్రుఢా
కన్నది నిన్ను నాకొరకె సమ్మగ దెంగర అశ్వమేఢృడా!

27. చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పాలను నివ్వనైతినే
చన్నులు చీకరా మదన సారము కారెను నిన్నుజూడగన్
యన్నది కుంతికర్ణుఢిని హత్తుకొ నంగను మొఢ్ఢచీకగన్
యెన్నివసంతాలువేచితిని అమ్మను దెంగర రంకు పుత్రుఢా!

28. తొమ్మిది మాసముల్ కఢుపునందునమోసి కనంగ ఢెబ్బదీ
తొమ్మిది మాసముల్ కడుపునింఢుగపాలనునిచ్చినాను పం
దొమ్మిది యేళ్ళుగా కఢుపు నిండుగతింఢినిబెట్టగ పెంచితిన్
అమ్మఋణంబు దీర్చుకొన సమ్మగ దెంగర రంకుపుత్రుఢా!

29. రాముడు వైన నీవు ముగురమ్మలపూకులు దెంగకుందువా?
భీముడు వైన నీవు మద భామిని కుంతిని దెంగ కుందువా?
ఆమ్మ యశోద దేవకిల కామముదీర్చగ నుందువేమిరా
ఆమ్మను దెంగు పుత్రుడవు కామ మదోన్మతఅశ్వ మేడృడా?

30. తల్లి యశోద దేవకిల తాపము దీర్చగ దెంగకుండువా
చెల్లి సుభద్ర ద్రౌపదిల కామము దీరగ దెంగ కుండువా
సుల్లను జూపి దెంగెనట గోకుల కన్నెలు ప్రౌఢ వృధ్ధలందరిన్
నల్లని వాడు కామమద నోన్మత కృష్ణుడు రంకు పుత్రుఢా?

31. ఎందరు దెంగినారో నిను యెందరి మొడ్డలు చీకినావొ న
న్నందరులంజపుత్రుడవనందురు చిన్నతనంబునుంచియున్
బాధగ క్షోభతో పెరిగి పెద్దగ నైతిని నిన్ను దెంగ యిం
కెందుకె నీకుఅలంజమొగుడెందుకె పుత్రుడె దీర్చకామమున్

32. గుద్దన వున్నదే పొగరు సుందర శోభన కామ హస్తినీ
ముద్దుల మోములో మెరుపుపెద్దగ నూగుచు సళ్ళుపిర్రలున్
అందము లోన ఆడతన మందున యెవ్వరు సాటిలేరులే
గుద్డదరంగగా కసిగ దెంగుదు గూటము దించగ తల్లిభారతీ!

33. ఎంతగ లావుగా బలసి పెద్దగ బారుగ ఆశ్వ మేడ్రమ
న్నంతగ దించితే చినుగు నేమొర చిన్నగ మెల్లమెల్లగా
సాంతము దూర్చరా కసిగ సమ్మగ నుందిర సచ్చినోడ పూ
కంతయువిచ్చిపోవగను అధ్గది దెంగర దెంగు దెంగరా

34. గాడిద తంటులా బలసి గుఱ్ఱపు మేడ్రము బోలి పెద్దగా
దడ్డును పెంచితీవుగద నాచను బాలను తాగిముద్దుపు
త్రుండవు పెంచినానునిను నాకసి దీర్చగ దెంగడానికే
అడ్డము లేదురా మనకు అమ్మకుదాసుడవీవుపుత్రుడా

35. నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారు వాల్జడయె పిక్కలుదాటుచునాట్యమాడగన్
బరువుగ జార సళ్ళను సరి బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందము తగ్గని తల్లి భారతీ

36. జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను చీరలంగ ముడి జారగ పిర్రలు దాటి నేలకున్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేల నంటగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందుగ పూకురసాలువృద్దకున్

37. మీరిన కోర్కెతో చనులు మీటగ పిర్రలు వత్తమొడ్డతో
భారము లయ్యెసళ్ళు భగమేవిరిసెన్ మదసారమంతయున్
జుర్రగ లింగ స్థాపనము జేయర దెంగర సమ్మసమ్మగా
మర్దన జేయరా భగము నంతయు ఆశ్వ మే డ్రుడా

38. జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలుధారలై

39. అరుదుగ కానిపించెడి సుగంధ శుభాంగిని మేనికాంతులే
మెరియగ రంభ మేనక సుభద్ర తిలోత్త మతార ఊర్వశీ
సురిచి సరస్వతి ఊర్మిళ సుశీల ప్రమీల మరీచిక రమా
పరిమళ పంకజాక్షి పరమేశ్వరి శాంభవి కుంతి ద్రౌపదీ

40. సిరులొసంగులక్ష్మి ప్రమోదిని శక్తినొసంగెడి దేవి పార్వతీ
వరములొసంగు దేవతలయందము శోభవికస్మితాబ్ద యా
భరణములైన నిర్జరి సమున్నత స్త్రీత్వపు భోగభాగ్యముల్
పరిణిత పుష్ప కీల రసమాధురి గ్రోల గజన్మ ధన్యమౌ

41. సరసులమాన సంబుస రసజ్ఞు లెఱుంగును వృధ్ధపార్వతీ
విరిసిన పుష్ప గంధము నెఱింగిన ముద్దుల పౌత్రు డేరమే
శ్వరశివలింగ డైరతి నిజేయు గనిత్య ముతృష్ణ దీరగన్
మురిపముదీర వృధ్ధతనమందున వృధ్ధిని బొందెయందముల్

42. పంచదార కన్న పాలు మీగడ కన్న
జుంటి తేనె కన్న జున్ను కన్న
కన్న తల్లి పూకు జుర్ర కమ్మగ నుండు
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

43. కన్నె పిల్ల కన్న కామ మదోన్మత
కన్న తల్లి పూకు కుతిగ దెంగసుఖము
మెండు ఇలన స్వర్గమి దేనుర
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

44. మదము చేత మెరయు మత్తేభ రాజంబు
కొవ్వుచేతవెలుగు సైంధవంబు
మదము కొవ్వు బట్టి మెరిసె నాతల్లి
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

45. ఒక్కడు పూకునిండుగమరొక్కడు గుద్దన మొడ్డనింపయిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ డెంగులాడగను జూచితి నక్కియు చిన్ననాటనే
తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత లంజవె తల్లి భారతీ

46. తొమ్మిది మాసముల్ కఢుపు నందునమోసికనంగ ఢెబ్బదీ
తొమ్మిది మాసముల్ కడుపు నింఢుగ పాలను నిచ్చినాను పందొమ్మిదియేళ్ళుగా కఢుపునిండుగతింఢినిబెట్టగ పెంచితిన్
అమ్మఋణంబు దీర్చుకొన సమ్మగ దెంగర రంకుపుత్రుఢా!

47. ఎవ్వరి చేజనించితివొ ఎవ్వరి చన్నుల పాలుతాగియున్
ఎవ్వరుస్నానపానములు జేయగ పెంచగ పెద్దగైతివో
అవ్వరి సళ్ళు చీక మద సాడును జుర్రగ మొడ్డదింపగన్
కెవ్వున కేకలేసె రతికేళిన కాళ్ళను పుత్రునిమీదవేయగన్

48. ముదితల్ నేర్వగ లేని విద్యగలదే ముద్దార నేర్పించగన్
గుదమున్ తైలము బోసి మేఢ్రము కసిగాదించంగ దెంగంగన్
గుదమంతాఅదరంగ తృప్తిగను కామంబంత దీరంగ నే
మదమూ కొవ్వుయు కారిపోవగను ప్రౌఢల్ వృధ్దకాంతలున్

49. ముదితల్ నేర్వగలేని విద్యగలదే ముద్దార నేర్పించగన్
గుదమున్ నేర్పుగ అశ్వమేడృమును సుఖంగా దించుకోవరే
అదిరేలా కసి దీరగా కుతిగ దెంగించన్ మహానందమున్
మదమూ కొవ్వుయు కారిపోవగను ప్రౌఢల్ వృధ్దకాంతలున్

50. వదినల్ నేర్వగ లేని విద్యగలదే ముద్దార నేర్పించగన్
గుదమున్ తైలము బోసి మేఢ్రముకసిగా దించంగదెంగంగన్
గుదమం తాఅద రంగ తృప్తిగను కామంబంత దీరంగ నే
మదమూ కొవ్వుయు కారగన్ మరిది నేముద్దా డరేసిగ్గు తో

51. వదినల్ నేర్వగ లేని విద్యగలదే ముద్దార నేర్పించగన్
గుదమున్ నేర్పుగ అశ్వమేడృమును సుఖంగా దించుకోవరే
అదిరేలా కసి దీరగా కుతిగ దెంగించన్ మహానందమున్
మదమూ కొవ్వుయు కారిపోవగను ప్రౌఢల్ వృధ్దకాంతలున్

52. తాళిని గట్టెగాని మొగుఢెన్నఢు దెంగనెలేదుర కన్యగానెనే
తాళనులేకనుండగనుతాపముదీర్చగదెంగగనన్నుమామయే
తల్లిని జేయ పుట్టగనె నామరి దైతివి గాననె తప్పు లేదురా
తల్లిని దెంగరా మదన తాపము దీర్చర రంకు పుత్రుడా!

53. అమ్మవొ పెద్దయమ్మచినయమ్మవొఅమ్మల గన్నయమ్మఅ
త్తమ్మవొ ప్రేమపంచు వదినమ్మవొ భార్యవొ భార్యచెల్లివో జన్మముకొక్కబంధమేమొరుజన్మమునున్నదొలేదొలెమ్మనీ
అమ్మయె కోరగా మెడనతాళిని కట్టితి ప్రేమమీరగన్

54. నానాపూ కురసా లుజుర్రు చునునా నందించు నాపుత్రుడే
లానన్నొ ల్లడటం చుపుత్ర రతిలీ లాసక్తి పెంపొందగన్
స్నానంబందున వళ్ళురుద్దగ యశోదాదేవి పిల్వంగ శ్రీ
కృష్ణుoడే కసిదీర్చ దెంగ రతి సౌఖ్యానంద మేబొందగన్

55. పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పాపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలు దించుట కన్న పుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడకడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా

56. పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులా పుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతావిచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర నుబ్బంగ పూ
కంతాకా మరసా లుకారి రతిసౌఖ్యానంద మేబొందె ఆ
పుత్రుండే పెరిగీ సుఖంబరయగా పూకంత నింపంగనే

57. పుత్రోత్సాహముబొందు తల్లి చనులాపుత్రుండు చీకంగ పూ
కంతావిచ్చుకొనంగ సళ్ళు బిగువై కీలాగ్ర నుబ్బంగ పూ
కంతా బారుగ లావుగున్న శివలింగాకారమేనింప గు
ద్దంతానెత్తగదెంగుదెంగుయనుచున్ దెంగించు కోవదే

58. తాళిని కట్టినా మొగుఢు తృప్తిగ దెంగక నున్న తాపము
తాళను లేకలంజమొగు ఢున్నను యన్నదిసత్య దూరమా?
తాళిని కట్టకున్నమగ నాలిని లంజయ నుందురందరున్
తాళవనంబున సుధను త్రాగిన కల్లనుకొందురందరున్

59. ఎర్రవి చీరలో కసిగ పెద్దగ బారుగ వాల్జడేసియున్
పిర్రలు జూపగానుముఖమెంతగఅందము నుండునోయనిన్
పిర్రలు దాటచుండగను మల్లెల మాలలు బెట్టగాను నా
కోర్కెలు దీర్చవే మదన కామసుగంధశుభాంగసుందరీ!

60. ఎంతటిభాగ్యమో కొడుకు దెంగగ స్వర్గమె గాదనుర్విలో
ఎంతటి సౌఖ్యమో చనులు చీకగ పుత్రుడు తీటదీర్చగన్
ఎంతటి తృప్తియో కొడుకు బెట్టగ మొఢ్ఢను పూకునిండుగన్
ఎంతటి పుణ్యకార్యములు జేసినలభ్యమొ యింతభాగ్యమున్

61. దొరకనె లేద లంజమొ గుడెవ్వరు చెల్లెలి పుత్రుడేయనిన్ వరుసనుజూడకన్ కసిగ పూకునమొడ్డనుదించుకొంటివా?
వరుసకు కోడలైతివిగ పుత్రుని లంజవు సోదరి వైననూ
కొరికెన చెంపలంత రతికేళిన సమ్మగ తృప్తితీరగన్

62. చెల్లిలి పుత్రుడే గనుక చెక్కిలి ముద్దిడ ప్రేమగానునా
సళ్ళను మీటగా రవిక విప్పగ చీరను లంగ జార్చగా
వేళ్ళను దూర్చగా తడమ మూలలు పూకురసాలుకారెనే
చెల్లెల యింతసౌఖ్యమెఱుగనేరతి క్రీడన యిన్నియేళ్ళుగన్

63. ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్న మొడ్డనే
సమ్మగ దింపినా మదము కొవ్వుయు దీరదెంగె పె
ద్దమ్మనురా వద్దనిన మదించిన సింహబలంబుతోడపె
ద్దమ్మవు యైన నేమియని దేంగెను చెల్లెల నీదుపుత్రుడే

64. ఎంతటి లంజవే కసిగ దెంగగ నేర్పితి వీవువాడికిన్
ఎంతటి లంజవే ఎనిమి దేళ్ళకె వాడికి నేర్పినావుపూ
కంతయు విప్పిజూపితివి చిన్నతనంబునె మొడ్డచీకగన్
పుత్రుడి కన్నినేర్పితివి ఎంతటి లంజవె అమ్మ చెల్లిభారతీ

65. ఎంతటి జాణవే కొడుకు నేరతి బానిసజేసుకొంటివే
ఎంతటి లంజవే ఎనిమి దేళ్ళకె వాడికి నేర్పినావుపూ
కంతయు విప్పిజూపితివి చిన్నతనంబునె మొడ్డచీకగన్
పుత్రుడికన్నినేర్పితివి ఎంతటి లంజవె చెల్లిభారతీ


66. చిన్నవాడనిద్రోసిపుచ్చగజిత్తమొల్లదె చెల్లెలా
దున్నినాడుకసంత దీరగఆశ్వమేడ్రుడుతృప్తిగన్
కన్నవా డనిసం శయించ కచిన్న నాటనె నేర్పినా
వన్నసత్యమునే నెరుంగ దులేవె దాచకుచెల్లె లా

67. అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మ రూప మందు
లొక్క వలెనుండు పూకుర సాల రుచులు
వేరు ముగురమ్మ లనునాకు పుత్రుడేను
శివుడు జెప్పెడి మాటలు సునృతంబు.

68. దున్నలేని దున్న దెంగని మొగుడు
మెచ్చ లేరు దున్ను వారి నెపుడు
తిండి బెట్ట గాను తినక మూల్గును
శివుడు జెప్పు మాట సునృతంబు

69. నల్లని దాన పద్మనయనంబులదాన దోన్మతంబురా
జిల్లెడి దాన భార చను గుబ్బల బొడ్డుకు జారనెత్తనా
నేలకు నంటు వాల్జడయె నెత్తగ వచ్చెద నమ్మనెప్పుడున్
తల్లివి యైన నేమినిను దెంగక నుండుట సాధ్యమౌనటే!

70. నల్లని వాల్జడందుసిరి మల్లెల మాలను నైనజాలునే
సళ్ళను యెత్తిగారవిక గుద్దను నంటుగ లంగయైననూ
కాళ్ళకు బెట్టుపట్టెడను కళ్ళకు బెట్టగ కాటు కైనననూ
జాలునె కామరాణిమద శోభిత హస్తిని తల్లి భారతీ

71. చెల్లియొ చెల్లకో జనని జేసెడి రంకును సైచెభర్తయున్
తొల్లి గతించెనీ గులను దీర్చగ దెంగెడి పుత్రుడుండనీ
కేలనె వేరులంజమొగుడేలనె పుత్రుని లంజవై రతీ
కేళిని యింటనే జరుప స్వర్గము జూడవె తల్లి భారతీ!

72. తల్లిని యైననేమి మదోన్మత హస్తిని జాతిస్త్రీని నా
సళ్ళన పాలుతాగచిన వాడిగ పూకురసాలు వచ్చెరా
తల్లిని జేయరా కొడక తాళిని గట్టగ బిఢ్ఢపుట్టగన్
సళ్ళన పాలుతాగుచును సుల్లను దూర్చగ దెంగుపుత్రుఢా!

73. చిన్నతనంబులోనె రుచి జూపగ పూకురసాలుజుర్రుటన్
చన్నుల పాలు చీకగను సుల్లను బట్టగ ముద్దులెట్టగన్
స్నానము జేయనగ్నసొగ సంతయు పంగనుజాపినాలుకన్
తిన్నగదోపుకొంటివిరతి తీరులు నేర్పిన తల్లిభారతీ!74. తాళిని కట్టరా కొడక తల్లిని పెండ్లము జేసుకోవరా
తల్లిని జేయరా కొడక దడ్డును దోపగ పూకునిండుగన్
పిల్లడు పుట్టగన్ చనుల పాలను తాగుచు దెంగవచ్చురా
తల్లిఋణంబుదీర్చుకొన తల్లిని తల్లిని జేయవచ్చురా

75. తాళిని కట్టరా కొడక తల్లిని పెండ్లము జేసుకోవరా
తల్లికి గర్భమివ్వగను తల్లిని జేసిన రంకుపుత్రుడా
పిల్లడొ పిల్లనో కనిన వెంటనే పాలను తాగవచ్చురా
సళ్ళన పాలుతాగుచును సమ్మగ దెంగగ కొర్కెదీరురా


76. తల్లిని దెంగితీవుగద తండ్రివి నాకురమేశ్వర లింగడా
తాళిని గట్టి నాకు మొగుడైతివి అక్కను దెంగ బావవూ
తల్లిని మామయే కసిగ దెంగగ పుట్టితి వీవుపుత్రుడా
తల్లిని దెంగరా కసిగ తల్లి ఋణంబును దీర్చుకోవరా!

77. భారస్థనాలు జారగను బొడ్డుకు బ్రారవికందునెత్తగన్
చీరను బొఢ్ఢుకిండుగబు గట్టగ పిక్కలు దాటువాల్జడన్
పిర్రల దాకమల్లెలను బెట్టగపిర్రలు సళ్ళునూగుచున్
దారిన బోవశోభనరతి దేవత భూమికి వచ్చెనేయనన్


78. ఊరిమగాళ్ళుజూడగనుమొడ్డలు చేతను బట్టినూపగన్
దారిన ఊరకుక్కలకును దఢ్ఢుయె లేవగ తోక నూపుచున్
జారని పైటసర్దుకొనుచు చన్నుల పొంకము జూపదారిలో
వీర్యప్రవాహయేరులుగ యేర్పడె నిత్యము తల్లి భారతీ

79. చక్కెర పాలు తేనియలు కమ్మని ఆమ్రరసాలు ద్రాక్షలున్
చక్కని పంచదార అరి సెల్ రసగుల్లను జాంగ్రిలడ్డులున్
మక్కువ తోడ అమ్మ భగ మందున బెట్టగ తిందువేమిరా
పూకను కొంటివా తినెడి పళ్ళెమ అమ్మకు కామదాసుడా!

80. వాసన జూచినాకుదువు పూకును కుక్కను బోలిపుత్రుడా
మీసము రాక ముందుగనె పూకురసాలను జుర్రితీవు నీ
కోసమె పెంచినానుర సుగంధమదోన్మత సారమంతనీ
వేసరి జోడునీ శునక బుద్ధులు ముచ్చట గొల్పురా శివా!

81. వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగనివృద్ధమాతసం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనెపోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృత ముధ్భవ మౌనుయెంతదు
ర్భాషణ లాడనంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

82. చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పూకురసాలు వచ్చెరా
స్నానము నందుశుభ్రపరి చంగను మొఢ్ఢకు ముద్దులెట్టితిన్
ఇన్నివసంతాలు వేచితిని ఇంకను అగగ నేలపుత్రుఢా
కన్నది నిన్ను నాకొరకె సమ్మగ దెంగర అశ్వమేఢృడా!

83. చిన్నతనంబులో చనులు చీకగ పాలను నివ్వనైతినే
చన్నులు చీకరా మదన సారము కారెను నిన్నుజూడగన్
యన్నది కుంతికర్ణుఢిని హత్తుకొ నంగను మొఢ్ఢచీకగన్
యెన్నివసంతాలువేచితిని అమ్మను దెంగరరంకు పుత్రుఢా

84. కేకలు వేయునొక్కతియె చంపర నన్ననుచుండునొక్కతిన్
రక్కును గోళ్ళతో కసిగ రక్తము రాగ మరొక్కతేమొ పై
కెక్కగ దెంగుబూతులను చుండగ గట్టిగ పట్టుమొడ్డను నిం
కొక్కతి కామక్రీడలన స్వానుభవంబని జెప్పుసత్యమున్

85. నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారు వాల్జడయెపిక్కలుదాటుచునాట్యమాడగన్
బరువుగ జార నేమి సరి బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది దాటినను అందము కామముతగ్గనితల్లి పార్వతీ

86. నల్లని దాన పద్మ నయనంబులదాన మదోన్మతంబు రా
జిల్లెడి దాన భారచను గుబ్బల దాన నితంబ సుందరీ
నల్లని వాల్జడే తొడలు దాటగ నాట్యము జేసెడి దాననా
తల్లివి యైననేమికసి దీరగ దెంగుదు నమ్మభారతీ!

87. పంచదార కన్న పాలు మీగడ కన్న
జుంటి తేనె కన్న జున్ను కన్న
కన్న తల్లి పూకు జుర్ర కమ్మగ నుండు
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

88. కన్నె పిల్ల కన్న కామ మదోన్మత
కన్న తల్లి పూకు కుతిగ దెంగ
సుఖము మెండు ఇలన స్వర్గమి దేనుర
శివుడు జెప్పు మాట సునృ తంబు

89. గుద్దన వున్నదే పొగరు సుందర శోభన కామ హస్తినీ
ముద్దుల మోములోమెరుపు పెద్దగనూగుచు సళ్ళుపిర్రలున్
అందము లోన ఆడతన మందున యెవ్వరు సాటిలేరులే
గుద్దదరంగగా కసిగ దెంగుదు గూటము దించగ తల్లిభారతీ!

90. ఒక్కడు పూకునిండుగ మరొక్కడు గుద్దన మొడ్డనింపయిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ డెంగులాడగను జూచితి నక్కియు చిన్ననాటనే
తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత లంజవె తల్లి భారతీ

91. పాపమొపుణ్యమోనరక ప్రాప్తమెలభ్యమొచచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

92. జన్మనిచ్చిన తల్లి కామపుకొర్కె దీర్చగ పాపమా
జన్మమప్పుఢు పూకును చీల్చుకొనంగ వచ్చితి పెద్దగై
జన్మని చ్చిన పూకు లోనికి బోవ పట్టను గాననే
జన్మ స్థానములోకి పోవగ సుల్ల దించగ పాపమా!


93. తల్లి యశోద దేవకిల తాపము దీర్చగ దెంగకుండువా
చెల్లి సుభద్ర ద్రౌపదిల కామము దీరగ దెంగ కుండువా
సుల్లను జూపి దెంగెనట గోకుల కన్నెలు ప్రౌఢవృధ్ధలందరిన్
నల్లని వాడు కామమద నోన్మత కృష్ణుడు రంకు పుత్రుఢా?

94. సరసుల మానసంబుసరసజ్ఞులెఱుంగును గంఢుతుమ్మెదల్
విరిసిన పుష్ప వాసనలుబట్టి మరందము గ్రోలుచందమున్
అరుదుగ కానిపించు మదనోన్మత తల్లి శుభాంగభారతీ
మురిపెము ముద్దు తీరగను పెండ్లము నైతివి తాళిగట్టగన్

95. పెద్ద పెద్ద సళ్ళు పెద్దగ పిర్రలు
మదము కొవ్వు బట్టి మెరయు మేని
ముడుత లు పడి నడుము బారుగ వాల్జఢ
వృద్ద యైన నేమి మొడ్డ దోప

96. అమ్మనుపెద్దయమ్మచినయమ్మనుఅమ్మలగన్నఅమ్మనూ
సమ్మగ దెంగు పుత్రుడవు చాలక ప్రాఢలు వృధ్ధ మాతలన్
కామము దీరడెంగుదువు కన్నెలు కావలె నేమి పెళ్ళికిన్
అమ్మకు తాళికట్టి మను వాడగ గర్భము జెయరా శివా!

97. పుట్టిన పూకులో కసిగ మొడ్డను దించగ పాపమందురే
పుట్టిన పూకులో పరులు మొడ్డలుదించుట కన్నపుత్రుడే
పెట్టగ పూకునిండుగను పట్టక మెల్లగ మెల్లమెల్లగా
పెట్టర సచ్చినోడ కడుపొచ్చిన నేమిలె దెంగుసమ్మగా

98. ఎందరు దెంగినారో నిను యెందరి మొడ్డలు చీకినావొ న
న్నందరులంజ పుత్రుడనందురు చిన్నతనంబునుంచియున్
బాధగ క్ఙోభతో పెరిగి పెద్దగ నైతిని నిన్ను దెంగ యిం
కెందుకెనీకుఅలంజమొగుడెందుకె పుత్రుడేదీర్చకామమున్

99. ఎందరు దెంగినారో నిను యెందరి మొడ్డలు చీకినావొ న
న్నందరులంజ పుత్రుడ నందురు చిన్నతనంబునుంచియున్
గుద్దన వున్ననీ మదము కామముదీరగయశ్వమేడ్రమునా
నందముగానుదించుకొని దెంగెడి లంజయనందురందరున్

100. గుద్దన వున్నదే పొగరు సుందర శోభన కామ హస్తినీ
ముద్దుల మోములోమెరుపు పెద్దగనూగుచు సళ్ళుపిర్రలున్
అందము లోన ఆడతన మందున యెవ్వరు సాటిలేరులే
గుద్డదరంగగా కసిగ దెంగుదు గూటము దించగ తల్లిభారతీ!

101. ఎందరు దెంగినేమినను యెందరి మొడ్డలు చీకినేమినా
గుద్దన వుందిరా మదము కామము దీరనె లేదుపుత్రుడా
గుద్దను పూకునూ చినగ సుల్లను దించర యశ్వమేడ్రమే
నీదిర సచ్చినోడ కసి దీర్చగ దెంగెడి లంజపుత్రుడా!

102. ఉన్నది గుద్దలో పొగరు ఉన్నవి పెద్ద స్ధనాలు పిర్రలున్
ఉన్నది అంతులేని కసి ముద్దుగ నున్నగ కొవ్వుబట్టివ
ళ్ళున్నది దించరా బలిసి లావుగ పెద్దగ నున్నమొడ్డ నే
యన్నది నన్నుకన్న మద హస్తిని కామిని తల్లి భారతీ!

103. తిరుమల లోన కట్టితినితాళినియమ్మకుముద్దుదీర్చగన్
ఇరువదియేళ్ళపుత్రుడెరమేశ్వరలింగస్వరూప భర్తతో
విరిసిన ప్రౌఢ భారతి రమించగ శోభన్ పెళ్ళి కూతురై
తిరుమలవెంకటేశుడె ముదంబున జూచె సతీసమేతుడై

104. వరములు నిచ్చు దేవతలు బ్రహ్మ సరస్వతి పార్వతీరమే
శ్వరులరుదెంచిరే భువికి శోభన కార్యము జూడగన్ మహా
పురుషుడు సంగమాతిశయమున్ రతిక్రీఢన అమ్మ భారతీ
విరిసిన పుష్పమందుప్రతిష్టించగ లింగము సంతసంబుగన్

105. నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారువాల్జడయె పిక్కలుదాటుచునాట్యమాడగన్
బరువుగ జార నేమి సరి బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందము తగ్గని వృద్ధపార్వతీ

106. అమ్మనుపెద్దయమ్మచినయమ్మనుఅమ్మలగన్నయమ్మనూ
సమ్మగ దెంగు పుత్రుడవు చాలక ప్రాఢలు వృధ్ధ మాతలన్
కామము దీరదెంగుదువు చక్కని అమ్మల నెవ్వరైననీ
యమ్మగనే తలంచుదువు అమ్మను దెంగిన చాలదేమిరా

107. మీరిన ప్రేమతో చనులు మీటగ పౌత్రుడు ముద్దు లెట్టగన్
పార్వతి పుష్పమేవిరిసి భారములయ్యెనుసళ్ళుముచ్చికల్
పిర్రలు వత్తుచూ నదిమి బట్టగ పౌత్రుని ఆశ్వ మేడ్రమే
మర్దన జేయ కీలమును మేడ్రముదించనుపూకునింపగన్

108. ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ బారుగ అశ్వమేఢృమ
న్నంతగ నుందిరా చినుగు నేమొర పూకున దించితేనునీ
దంతయు మెల్లమెల్లగను దూర్చర అద్గది సచ్చినోఢ ఆ
సాంతము దించరా కొఢక సమ్మగ దెంగర లంజ పుత్రుఢా!

109. వంగొన బెట్టి అమ్మ భగ మందునమేఢృముదూర్చిదెంగగన్
దెంగర లింగఢా శివుఢ దెంగర ఈశ్వర లింగస్వరూపుఢా
నాగుల దీరగా మదన నాట్యము జేయర సృష్టికార్యమున్
ఆగక జేయరా పగలు రాత్రియు ముద్దుల పుత్రుడాశివా!

110. పెద్దగ నయ్యెరా చనులు పిర్రలు వంటికి కొవ్వుబట్టియున్
ముద్దుగ నైతిరా బలిసి పోవగ నిత్యము నీవు దెంగ ము
ప్పొద్దుల పూకునిండుగనుమొఢ్ఢనుదోపగదెంగుచుండగన్
ముద్దుగ మోజుదీర రస మంతయు నింపగరంకుపుత్రుఢా!

111. పెంచితి సళ్ళుగుద్దలను వంటిని పెద్దగ నీదుకోర్కెలలన్
ముచ్చట దీర్చడానికని పెద్దగ చేతులు పట్టనంతగా
మెచ్చితి వీవునా బలిసిఎంతగ పెద్దగ కొవ్వుబట్టియున్
ఎంచగ నీదువీర్యమును నింపగపెద్దగ నయ్యె పుత్రుడా

112. ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ నైనను నీదుసళ్ళు మ
రెంతగ గుద్దపెద్దగను లావుగ నైనను కొవ్వుబట్టి వ
ళ్ళంతయు కాంతితో మెరిసి ల్లమెల్లగను దూర్చర అద్గదీ సాంతము దించరా కొఢక సమ్మగ దెంగర లంజ పుత్రుఢా!


113. తాళిని గట్టెగాని మొగుఢెన్నఢు దెంగనె లేదురకన్యగానెనే
తాళనులేకనుండగనుతాపముదీర్చగదెంగగనన్నుమామయే
తల్లిని జేయ పుట్టగనె నామరి దైతివి గాననె తప్పు లేదురా
తల్లిని దెంగరా మదన తాపము దీర్చర రంకు పుత్రుడా!

114. బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకు తాకుచుడగన్ కులుకుచు కొవ్వుబట్టియు సుగంధ శుభాంగని ప్రౌడభారతీ గులకసిదీరపుత్రుడిని కౌగలినందుబిగించిగముద్దులెట్టగన్
చిలకర పూకునిండుగనుసుల్లనుదోపగ నీకులంజనైతిరా

115. ముద్దుగ ముద్దముద్ద కునుముద్దలుపెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ లంజ పుత్రుడా

116. నెరిసిన నేమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరిసెడి కొప్పు లొన సిరిమల్లెల మాలలరంకరించగన్
బరువుగ జారు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించిబెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందముతగ్గని కామసుందరీ

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #3  
Old 24th September 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
పురాణం సశేషం

115. ముద్దుగ ముద్దముద్ద కునుముద్దలుపెట్టితి చిన్నవాడిగాన్
ముద్దుగ గుద్దుగుద్దు కును ముద్దులు పెట్టర దెంగుదెంగరా
పెద్ద స్థనాలతీట సలుపంతయు దీరగ చీకు చీకరా
గుద్దన వున్ననామదము కామము దీర్చగ లంజ పుత్రుడా

116. నెరిసిన నేమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరిసెడి కొప్పు లొన సిరిమల్లెల మాలలరంకరించగన్
బరువుగ జారు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించిబెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందముతగ్గని కామసుందరీ

117. జారెను పైటకొంగు చనుగుబ్బల మీదుగ నేలతాకగన్
జారెను కేశ సంపదలు కొప్పుయె వీడగ నేలతాకగన్
జారెను బొందువీడగను చీరయు లంగయునేలతాకగన్
జారెను నున్ననీ తొడల సందున కామరసాలు నేలకున్

118. నెరిసిన నెమి కేశముల మద్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ వాల్జడ యేపిక్కలుదాటగనూగు చుండగన్
పిరుద లుదాక మల్లెల నుబెట్ట గశోభ నపెపెళ్ళికూతురై
బరువుగ నూగు సళ్ళు సరిబ్రారవికన్ బిగించిబెట్టగన్

119. సరసములాడవచ్చె సరసజ్ఞతెరింగిన పౌత్రుకౌగిలిన్
అరువదియేళ్ళ కామమ దనామృ తసారము పొంగగన్
ఇరువదియేళ్ళపౌత్రశివలింగనాట్యముజేయపుష్పమే
విరియగసంగమించె రతిక్రీడను వృద్ధ శుభాంగిపార్వతీ

120. వృధ్ధతనంబు వచ్చినను వృధ్ధిని బొందెర స్త్రీత్వయందముల్
పెద్ద స్ఠనాలుపెద్దగను పిర్రలు దాటిన వాల్జడందముల్
ముద్దులమోములోమెరుపునున్ననిదేహముకాంతులీననే
వృద్దననీతలంచకుర పూకున మొడ్డను దించుపౌత్రుడా

121. ముద్దులు బెట్టరా తనువు నంతయు నాకర సళ్ళుచంకలన్
గుద్దను పిర్రలూ మదరసోద్భవ మవ్వగ జుర్రుకోర నా
ముద్దుల పౌత్రుడా బలిసి బారుగ గాడిద తంటు మొడ్డతో
గుద్దర సచ్చినోడ కడు సమ్మగ నుందిర నీవు దేంగగన్


122. కౌరవ పాండవులు పెనగు కాలము చేరువనయ్యె మాకు న
వ్వారికి బంధుడా సమర మెందుకు సంధిని జేయవయ్య నే
కౌరవ పత్నినవ్వగను సమ్మత మేనని జెప్పవయ్య ఇ
ర్వురని రాజధానినగ రంబును రాణిని పంచుకొమ్మనిన్

123. ముదిమిన కామకోర్కెకసి వృద్ధినిబొందిన స్త్రీలు కోర్కెలే
ముదిమి వయస్సు భర్తలకుమొఢ్ఢయెలేవకదెంగకుండగన్
వెదుకునుకుర్రవాళ్ళనుశుభాంగములన్నియుజూప కుండగన్
వదనమునగాని పించునురవారి నెఱుంగుటకూడ విద్యయే

124. వదలకు వృద్ధ ప్రౌఢలను యందముమెచ్చగ పొంగుకోర్కెలే
ముదముగస్త్రీత్వమేవిరియపొందునుకోరుచుకుర్ర వారినే
వదలక కామ సౌఖ్యములుభర్తలచాటుగబొంద లంజలై
ముదిమి శుభాంగ గౌరవసమాజకులాంగనప్రౌఢవృద్ధలున్

125. వృద్ధాప్యం బునవాల్ జడేసి చనులే బ్రాబ్లౌజు తోనెత్తబొ
డ్డున్ దాటంగనుచీరెగట్టి పిరుదల్దాటంగ పూలెట్టిఆ
నందోత్సాహముతోడ పౌత్రుని శివమేఢ్రంబు జూడంగనే
గుద్దంతా తఢిచే నుపూకు రసమే కారంగ అమ్మమ్మకున్

126. సద్బ్రాహ్మ ణ్యసవం శజన్మితసదా శైవార్చనాంకింతయే
వైధవ్యంబరయన్ రమేశ్వ్ రుడినే ప్రాణేశ్వ రాకార మున్
సందోహంబున నిత్యపూజ విధిగా స్నానంబు లోలింగ డిన్
ముద్దాడన్ భగమందునింపుకొనగన్ పూజించె సంతృప్తిగన్

127. సరసులమాన సంబుస రసజ్ఞులెఱుంగును వృధ్ధపార్వతీ
విరిసిన పుష్ప గంధము నెఱింగిన ముద్దుల పౌత్రుడేరమే
శ్వరశివలింగ డైరతి నిజేయు గనిత్య ముతృష్ణదీరగన్
మురిపముదీరవృధ్ధతనమందునవృధ్ధినిబొందెయందముల్

128. జుర్రెద నమ్మయందములు జుర్రెద నీమదనామృతంబునే
జుర్రెద నీపదామృతము జుర్రెద నీఅధరామృతంబునే
జుర్రెద బాహుమూలరస స్వేదముజుర్రెదచన్నుపాలుయున్
జుర్రగ చాలురా యనగ సమ్మగ దేన్గుదు నమ్మ భారతీ!

129. వాసన లేని పూకు మద పాకము పొంగనివృద్ధమాతసం
భాషణ తోమదోన్మతము పొంగగ చక్కెర తేనెపోసియున్
చూషణ జేయగా మదరసామృత ముధ్భవ మౌనుయెంతదు
ర్భాషణ లాడనంతగను రెచ్చిసుఖంబులు నిచ్చుక్రీడలన్

130. బలిసిన గుద్ద భారముగ చన్నులు బొడ్డుకుతాకుచుడగన్
కులుకుచు కొవ్వుబట్టియుసుగంధ శుభాంగని ప్రౌడభారతీ
సులువుగ పుత్రలింగమునుసమ్మగపూకునదూర్చదెంగరా
గులకసిదీర్చనాకొడక సుల్లను దోపగ నీకు లంజనైతిరా

131. ఇంటి లోన ఇంతి ఇన్సెస్టు జేయగ
కొడుకుతోడయెవరి కేమి తెలియు
ఇంటి రంకుబట్ట ఈశ్వరుని తరమా
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

132. స్వంత మొగుని జూచి ఛీదరించుకొనును
రంకుమొగుని కేయు రాత్రి వేళ
మల్లె పూల పాన్పు వేయు జార కాంత
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

స్వంత మొగుని కేమొ చీరను విప్పదు
రంకు మొగుని కేమొ రాత్రి పగలు
తొడలు జాపికుతిగ నాకించు కోవదె
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

133. చిన్న పాపని ద్రోసి పుచ్చగ జిత్త మొల్లున తమ్ముడా
చిన్న పాపయె పెద్దగౌనుర కొంత కాలము అగలే
కున్న అక్కను నేనులేన కసీగులదీర దెంగర పూకునీ
దేనుశివనా తనూజకు తాళిని గట్టర తమ్ముడా


134. రతీదే వియాభా రతీదే వియా పా
ర్వతీదేవియాగాయత్రీదేవియా సా
విత్రీదేవియానిర్మలాదేవిలీలా
వతీదే వియాయన్పించుతల్లివే

మన సాంప్రదాయం లో అక్క కూతురిని, మేనత్త కూతురిని పెళ్ళి జేసుకోవచ్చు. ఒక స్త్రీ మేనమామ ను పెళ్ళి యాడవచ్చు. మేనమామ కొడుకునీ పెళ్ళి యాడవచ్చు. ఒక కుటుంబం లో అక్క చెల్లెలు, అక్క మేనమామను, చెల్లి ఇంకో మేనమామ కొడుకుని పెళ్లి చేసుకొన్నారు. ఒకరికి ఒకరు ఏమౌతారు?

మేనత్తను శ్రీకృష్ణుడు ప్రేమించాడు. పెళ్ళి చేసుకోకుండానే అనుభవించాడు. రాధాకృష్ణులు పవిత్ర ప్రేమకు ఆదర్శం. కానీ కవులు ఎవ్వరూ అమ్మా కొడుకుల శృంగారము కవితా వస్తువుగా తీసుకొని వ్రాయలెదు.

రాముని కోరె కైక రతి రాజ్యము నేలగ రాత్రివేళ చి
న్నమ్మవు ధర్మశాస్త్రములు నొప్పవు నిప్పుడు ద్వాపరాన రా
ధమ్మవు గాను పుట్టెదవుగ తీర్చెద నీకసి దీరదేంగెదన్
నమ్మవె కామరాణిమద నోన్మత ముద్దుల చిన్నయమ్మవే

అమ్మా కొడుకుల శృంగారం అమలిన అత్యంతానురాగ ఆత్మీయ అపురూప అమోఘ అనుపమాన అనిర్వచనీయ అనూహ్య అద్భుత అద్వితీయ అలౌకిక అగణిత అజేయ అపూర్వ అతులిత అనన్య అసమాన అకళంకింత అనుభూతి, అనుభవం, అనుబంధం. అనురాగ సంగమం.

స్త్రీ పురుష సంగమం భిన్నత్వం లో ఏకత్వం. హృదయం మనసు శరీరం ఏకమై అనురాగమ తిశయించి ఇద్దరు ఏకమై పోవాలనే తృష్ణ ఉధృతమై ఆలింగనం లో ఒకరి లోకి మరొకరు ప్రవేశించి ఆణువణువూ స్పృశించి అన్వేషించి పంచేద్రియాల తో ఆస్వాదించి అఘ్రాణించి మధుర మదనా మృతము గ్రోలి కోర్కె అవేశము తో విప్పారిన స్త్రీత్వ పుష్ప దళాలను చీల్చుకొంటూ పురుషత్వము ప్రవేశించి నిండుగా అక్రమిస్తే ఐక్యము కావాలనే ఆర్తి ఆరాటంతో అనురక్తి పునరుక్తితో ఇంతకి తీరని కోర్కెతో సంగమిస్తుంటే తల్లి తన తనయుని తిరిగి తనలోకి తీసుకో వాలనే తమకం తో పరిపూర్ణ పురుషత్వం తో పుత్రుడు తన స్త్రీత్వపు అణు వణువునూ శోధిస్తుంటే ఆనందముతో అనుభవిస్తూ పుత్రుడిని ప్రోత్సహిస్తూ అనంతమైన అవధులు దాటిన ఆవేశం తో అనుభవాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ప్రతిస్పందిస్తూ మదన మృదంగనాదం లయబద్ధం ప్రతిధ్వనించేలా అనుసంధిస్తూ అంతులేని సుఖం శిఖరాగ్రాలు చేరి తనయుడిని తనలోనే శాశ్వతంగా ఉంచుకోవాలని తనలోకి తనయుని బిగువైన లింగాన్ని పొగరు తో అంతకంతకూ పెరిగి తన స్త్రిత్వపు అంచులు తాకి మరింతగా లోపాలకి పోవాలనే ఆరాటం తో పుత్రుడు యవ్వన బలం ఆవేశంతో అధిరోహిస్తుంటే ఆ పురుషత్వాన్ని తన స్త్రిత్వముతో బిగించి అదుముకొంటూ తల్లి ఆడతనం మేడ్రమర్ధనం తో తనువు పులకించి ఆణువణువూ కంపించి ఆపుకోలేని అనుకంపనల తో భావప్రాప్తి పొందుతుంది ఆ తల్లి. తల్లి పులకింత తో పుత్రుని మేని లో నరాలు పురెక్కి ఆపుకోలేని అవేశం తో చిక్కని మదోన్మత వీర్యం అంత్లేని వేగంతో తల్లి భగాన్ని నింప తృప్తి పొందిన తల్లి తనయులు.. తల్లి ఆపుకోలేని ప్రేమానురాగం తో పుత్రుని ముఖాన్నిముద్దులతో నింపుతుంది. తల్లి ఆడతనాన్ని జయించాననే పొగరు తో తల్లి కన్నుల లోకి చూస్తుంటే ఆడతనం సిగ్గు పడి అప్పటిదాకా హద్దులు లేని రతికేళి లో పాల్గొని ముద్దుగా తిట్టిన తల్లి సిగ్గుతో తనయుని ముఖాన్ని దగ్గరకు తీసుకోని ముద్దులతో నింపేస్తుంది.. స్త్రీ పురుషల మధ్య శృంగారం లో కూడా ఈ అనుభూతి వున్నా తల్లి తనయుల మధ్య సృన్గ్ర రతి కేళి లో అనుభూతి సాటిరానిది. అనుభవం వున్నా వారికే అర్ధమయ్యే అనిర్వచనియమైన అపురూప అన్నన్య సామాన్య ఆనందం.

పరిణితి పరిజ్ఞానం వున్నవారే అర్ధooము చేసుకోగలరు. స్తన్యమిచ్చే ప్రతి స్త్రీ భగం విరిసి కామరసాలు స్రవించి భావప్రాప్తి పొందుతుంది. నవ మాసాలూ మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసిన పుత్రుఢు యౌవనం రాగానే వేరే స్త్రీ తో రమించఢం తో బాధ. అందుకే ప్రతి అత్తకూ కోడలి మీద కోపం. తాను అనుభవించ వలసిన పుత్రుని యౌవన పురుషత్వాన్ని తను కాక వేరే స్త్రీ అనుభవిస్తుంటే బాధ.

తిరుమల లోన కట్టితినితాళినియమ్మకుముద్దుదీర్చగన్
ఇరువదియేళ్ళపుత్రుడెరమేశ్వరలింగస్వరూప భర్తతో
విరిసిన ప్రౌఢ భారతి రమించగ శోభన్ పెళ్ళి కూతురై
తిరుమలవెంకటేశుడె ముదంబున జూచె సతీసమేతుడై

తాత్పర్యము: సందర్భ సహిత వ్యాఖ్యానము:
అమ్మ కోరగ తిరుమల కొండ మీద వసతి గృహము లోలొ పెద్దమ్మ అమ్మమ్మలు నిర్వహించగ వెంకటేశ్వర స్వామి సన్నిధి లో తాళిని కట్టాను. ముందుగానే ప్రణాళిక ప్రకారము అమ్మ పెద్దమ్మ అమ్మమ్ములు అన్నీ సిద్దం చేసుకొని, కొత్త తాళి, పట్టుబట్టలు, తదితర వస్తువులను తీసుకొచ్చారు. అమ్మను పెళ్ళికూతురు గ అలంకరరించి, తిరుమల కొండ వేద నాదం వినిపిస్తుండగా అమ్మకు మెడలో తాళి కట్టాను. రాత్రి అమ్మను శోభన పెళ్ళి కూతురుగా,ముస్తాబు చేసి తెల్లని పసుపు అంచు కంచిపట్టుచీరె, పూలజడ, చేతిలో వెండి పాల కలశం తో గదిలోకి పంపారు. ఇరువది యేళ్ళ పుత్రుడు, రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడినే భర్తగ పొందిన నలుబదేళ్ళ ప్రౌఢ భారతీ దేవి శోభనాన్ని తిరుమల వెంకటేశ్వరుడు సతీ సమేతంగా చూచాడు సంతోషంతో.

వరములు నిచ్చు దేవతలు బ్రహ్మ సరస్వతి పార్వతీరమే
శ్వరులరుదెంచిరే భువికి శోభన కార్యము జూడగన్ మహా
పురుషుడు సంగమాతిశయమున్ రతిక్రీఢన అమ్మ భారతీ
విరిసిన పుష్పమందుప్రతిష్టించగ లింగము సంతసంబుగన్

తాత్పర్యము: సందర్భ సహిత వ్యాఖ్యానము
ఆ శోభన కార్యము - రమేశ్వర లింగ స్వరూపుడైన పుత్రుడే శివుడు మగడై వేచియండ, ప్రౌఢ పొంగుల కామ మదోన్మత రతిస్వరూపిణి పరిణిత స్త్రీత్వ రూప లావణ్య సుగంధ విరిసిన పుష్ప శోభన శుభాంగి ఘన జఘన కుంభనితంబిని తల్లి భారతి యే శోభన పెల్లికూతురిగ సుందర తల్లినలంకరించగ, నును సిగ్గుతో మురిపాల పాల పాత్ర తో రాగ ఆ మహాపురుషుడైన పుత్రుడు సంగమ కొర్కె అతిశయించగ తల్లి భగమునందు లింగ ప్రతిష్ట జేసే అడ్భుత కామ కేళిని జూడగ వరములు నిచ్చు దేవతలు సరస్వతీబ్రహ్మ, శ్రీదేవి భూదేవీ మహావిష్ణువు, పార్వతీ పరమేశ్వరులరుదెంచిరి భూమికి.

సిరులనొసంగులక్ష్మి ప్రమోదిని శక్తినొసంగెడి దేవి పార్వతీ
వరములొసంగు దేవతలయందము శోభవికస్మితాబ్ద యా
భరణములైన నిర్జరి సమున్నత స్త్రీత్వపుభోగభాగ్యముల్
పరిణిత తల్లి భారతి యెభార్య గవచ్చె నుపెళ్లికూతురై

బూతు భారతం
రాత్రంతా మొగుడితో శృంగారం లో ద్రౌపది ని పంచపాండవులు కలిసి దెంగినా కామము తీరక అత్త కుంతిని అడిగింది ఒక రోజు అత్తా, నీకు కొరుకోగానే యే మగాడైనా వచ్చి నీ కామము తీరేదాకా దెంగుతారు. ఎంత అదృష్టము. నాకు కూడా ఆ వరం వుంటే బాగుండును. ద్రాపదీ, నా వరముతో సూర్యుని తో దెంగించుకొని కర్ణుడి ని, కన్నాను. ఆ వేడి వాడి తట్టుకోగల ఆడదాన్ని. అంతటి వాడు చల్లబడి నాలో వీర్యాన్ని నింపాడు. యముని భీకర మొడ్డవాడి గదా దండము లా వుంటుంది. అంతటి అత్యంత భీకర శృంగారము లో తృప్తి గా కసి దీర దెంగించుకొని ధర్మరాజు ని కన్నాను. వాయు వేగము తో దెంగే వాయువు తో భీముడిని కన్నాను. ఆత్యంత నేర్పు తో శృంగారము జేసే ఇంద్రుడి తో అర్జునిడి ని కన్నాను. అశ్వనీ దేవతల తో కరువు తీరా దెంగించుకొని నకుల సహదేవులను కన్నాను.
కర్ణుడి ని కాక మిగిలిన పంచ పాండవుల తొ విడివిడిగా సమిష్టిగా నిత్యమూ కామ క్రీడ లాడినా ఇంకా నీకు కోర్కెలు తీరలెదా?

ఒక్కడు పూకునిండుగను మరొక్కడు గుద్దన మొడ్డదింపనిం
కొక్కని మొడ్డ చీకుచును చేతిన ఇద్దరి మొడ్డలు బట్టి కై
పెక్కగ కామకేళిజరి పేవుగ నిత్యము చాలనె లేదకోడలా
ఇంకను తీరలేద కసి ఈశ్వర లింగము యైన చాలునా

ఒక్కడు పూకునిండుగమరొక్కడుగుద్దనమొడ్డనింపయిం
కొక్కడు నోటబెట్టగను చేతుల నిద్దరి మొడ్డ బట్టి ఎం
ఛక్కగ డెంగులాడినను కోర్కెలు తీరనె లేదకోడలా
తక్కిన మాటలేల మద నోన్మత లంజవె నీవు ద్రౌపదీకోరిన వారితో రతిని జేయగ పుత్రులు కన్ననీవు నీ
కోర్కెలుదీర్చుకొంటివికసి దీరగ పెళ్ళికి ముందుగానె నా
కోరిక దీర్చనీ ప్రియులకు సాధ్యము గానరమ్మనవే
కోరిన వారితో రతిని జేసెడి లంజవు గాదనీవునూ

కోరిన వారితో రతిని జేయగ పుత్రులు కన్ననీవు నీ
కోర్కెలుదీర్చుకొంటివికసి దీరగ పెళ్ళికి ముందుగానె నా
కోరిక దీర్చనీకొడుకులు చాలరునీప్రియు లందరితోడ
కోరిన వారితో రతిని జేసెడి లంజవు గాదనీవునూ
కోరిన వారితో పిలిచి కామము దీర్చుకొనేటి అత్తమా
సూర్యుని యశ్వరాజములు కాలుని వాహన దున్నపోతునీ
కర్ణుని కృష్ణుడిన్ విదుర కౌరవ లందరుభీష్మద్రోణులన్
తీరుగ దెంగిలేదకసి తీరని లంజవు నీవుఅత్తమా

అవును అత్తయ్యా, నీ కొడుకుల బలిసిన మొడ్డలతో సుఖంగా దెంగించుకొన్నా, వాళ్ళను పుట్టించిన వారి తండ్రుల మొడ్డలతో దెంగించు కొంటే యెంత బాగుంటుందో నని ఆశగా వున్నది.

తలచినజాలు కోరిన మగాడరుదెంచగకామకోర్కెలన్
గులకసిదీర్చుయెందరినికోరితివీవుసుఖంగకామకక్రీ
డలనుభవించి నత్తవు యెరుంగవనాకసిదిర్చ దెంగగన్
పిలువవెవారి నందరినిపూకునమొడ్డనుదించఅత్తమా

నలుగురితోడ కామక సిదీర్చుకొనంగనుపుత్రులన్ కనన్
గులకసితీరునా రతిన చాలదు తీరదుకోర్కె కోడలా
పలువురి మేడ్రముల్ కసిగ పూకునదెంగ సౌఖ్యముల్
కలుగును కాననేపిలిచెదకోర్కెలుదీరగ దెంగ కోడలా

అప్పుడు కుంతి తన ప్రియులను పిలిచి కోడలు ద్రౌపది కామము తీరేలా దెంగమన్నది.

సూర్యుడు ఇంద్రుడుయముడువాయువులన్పిలిచేనుకుంతియున్
సూర్యునిఉష్ణమున్ యముని భీకర మేడ్రమువాయువేగమున్
నేర్పుగ ఇంద్రుడున్ కలిసి ద్రౌపది కామము దీర్చదెంగగన్
కోర్కెలు దీర్చకోడలికి కుంతియె పిల్చెను మామలందరిన్


రాయబారానికి వెళుతూ శ్రీకృష్ణుడు పాండవులందరినీ అడిగాడు వారి అభిప్రాయాన్ని. ద్రౌపది నీ అడిగితే ;

కౌరవ పాండవులు పెనగు కాలము చేరువనయ్యె మాకు న
వ్వారికి బంధుడా సమర మెందుకు సంధిని జేయవయ్య నే
కౌరవ పత్నినవ్వగను సమ్మత మేనని జెప్పవయ్య ఇ
ర్వురని రాజధానినగ రంబును రాణిని పంచుకొమ్మనిన్

దుర్మతి వీడినన్నుతన దానిగ జేసుకొ నంగసర్వశృం
గారసుఖాలునిత్తునని

అన్నా, సమరము ఎందుకు, సంధి జేసుకొంటే నేను పంచ పాండవులకూ, నూర్గురు కౌరవ సోదరులకూ కూడా భార్యగా రాజ్యానికిపట్టమహిషిగా వుండటానికి సంతోషమే. కుంతీ పుత్రుడు కర్ణుడినీ భర్తగా స్వీకరిస్తాను. నన్నూ, రాజ్యాన్ని అందరు కలసి అనుభవించ మని నా మాటగా దుర్యోధనుడి తోచెప్పు అన్నది. నూర్గురు గాంధారి పుత్రులు, కుంతీ, మాద్రి పుత్రులకు భార్యగా, 106 మందికి కామ సుఖాలను అందిస్తాను. పాంచాలి అనే నా పేరుకు తగినట్లుగా ప్రతి రాత్రీపగలూ ఐదుగురి తోసమిష్ఠిగా కామరతికేళిలో అందరికీ సుఖాలు అందిస్తాను.

బలిసిన భర్త లైదుగురి మొడ్డ లుచాలని భామ ద్రౌపదీ
వలచెను బావకర్ణుని సుతుండభిమన్యునియన్నకృష్ణునీ
తెలిపెను కోర్కె కృష్ణునికితీరనికోర్కెలు జెప్పు చెల్లెలా
తెలిపిన స్వర్గ ద్వారములునేరుగతీయబడున్ యనంగన్

తల్లీని న్నుదలంచి మేఢ్రమునుచేతన్ బట్టి ఝాఢించని
తల్లీపుత్ర్హులకామలీలలనుఛందోబద్దకావ్యంబుగఇ
న్నాళ్ళూనీ చనులూ మదోన్మ తసుగం ధంబేవి రాజిల్లునీ
వళ్ళంతా తడిమీ బలంగ కసిగా పూకంత దెంగాల ని
న్నాళ్ళూవే చితినమ్మ వ్రాసితిని నీకంకితంబులినాళ్ళ కున్

చంకలు అతులూ గొరిగి శుభ్రము జేసియు నూనె బెట్టియున్
చక్కగ వళ్ళుమర్దనము జేయగ స్నానము జేయసాయమున్
చిక్కుని దీసికేశములు చక్కగ దువ్విఅలంకరించెదన్
మక్కువ తోడపూకురస పాకము జుర్రెద సళ్ళు చంకలున్
పూకున పాలుతేనియలు పోసియు జుర్రెద సమ్మసమ్మగా
మీకసి దీరదెంగగను పూకున వీర్యము నింప తృప్తితో
చక్కదనాలువృద్ధినగుస్వర్గము జూపెద ప్రౌడవృద్ధలన్

పాపమొపుణ్యమోనరక ప్రాప్తమెలభ్యమొచచ్చినంతయున్
తాపము దీర్చరా కసిగ దెంగర గట్టిగ అమ్మపూకునే
పాపము కాదురా కొడక తల్లిని దెంగిన తప్పులేదురా
గొప్పగ సౌఖ్యమిచ్చితివి గుద్దదర డెంగెడి రంకుపుత్రుడా!

దెంగ లేని మొగుడు తాపము రేపగ
నిద్ర బోవ కొడుకు తల్లి పూకు
దెంగి గర్భ మివ్వ తల్లిసంతసమొందె
శివుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

పాలరసాలకామమద పల్లవ భామిని తల్లి చన్నులన్
పాలను చిన్నతమ్ముడికి పట్టిన తాగక నుండరమ్మనీ
తల్లియె నోటబెట్టతమి తీరగ చన్నుల పాలు జుర్రగన్
సళ్ళకు తీటతగ్గి మద సారము కారెను అమ్మ పూకునన్

పూకును నాకగన్ కొడుకు భర్త విదేశము నుండి ఫోనులో
మిక్కిలి ప్రేమతో కుశల ప్రశ్నలు వేయగ నీ తలంపుతో
పూకు రసాలు వచ్చెనుర పీల్చర నా కసి దీర దెంగరా
నాకొడ కాయనిన్ కొడుకు మేడ్రముదించుకోనేనుతల్లియున్

కన్నె పిల్ల కన్న కామమదోన్మత
కన్నతల్లి పూకు సాడు మిన్న
కన్న తల్లి పూకు సమ్మ్గగ దెంగిన
శివుడు జెప్పు మాట సునృతంబు


గౌరవ సాంప్రదాయకుల కాంతలు లంజరికంబుజేయరే
గౌరవ భంగమే కలుగ కుండగ భర్తల చాటుమాటుగన్
కోర్కెలు కామమూ బలిసి కుర్రమ గాడెల భించసమ్మగా
దీర్చగ పూకులో కసిగ నింపగ ప్రాడలు వృద్దమాతలున్

పెద్దగ లోతుగా దిగుడు భావిల ఊటలు ఊరు పూకులో
పెద్దగ లావుగా బలిసి మొడ్డను దింపగ వృద్దమాతకున్
గుద్దద రంగసమ్మగకసి కామము దీర్చగ సచ్చినోడ నా
ముద్దుల పౌత్రుడా శివుడ కామమదోన్మత అశ్వమేఢృడా

వృధ్ధతనంబు వచ్చినను వృధ్ధిని బొందెర స్త్రీత్వయందముల్
పెద్దస్థనాలుపెద్దపిర్రలుమద మెక్కిన వంటికి కొవ్వు బట్టియున్
ముద్దుగ కాంతితో మెరయు మోమును గుద్దను జూడు పౌత్రుడా
వృధ్ధననీతలంచకుర మొడ్డను దోపగ దెంగుపౌత్రుడా


బస్సులొ ప్రయాణించే వారు పొందు ఆనందానుభవాలు.
అడ వారి వెనక జేరి గుద్దకు మొడ్డ నాన్చి బస్సు కుదుపులకు ఇంకాస్త గట్టిగా వత్తే మగాళ్ళు. వెనుక సీట్లొ నుంచి పిర్రలు వత్తేవాళ్ళు, ముందున్న రాడ్ పై చేయి బెట్టి కురులు నిమిరేవాళ్ళు. ఆడది సీటు పక్కన నిల్చుంటే గుద్దకు ముక్కును ముఖాన్ని అన్చి వాసన చూసేవాళ్ళు. ఆడది కూర్చొని వుంటే పక్కన నిలబడి చేతికి భుజానికి నిక్కిన మొడ్డ అన్చి వత్తే వాళ్ళు. సళ్ళు మీటే వాళ్ళూ. వెనక నుంచి జడలో కొప్పు ముడిలోని మల్లెపూల వాసన చూసే వాళ్ళు. మెడను నాకేవాళ్ళు. ఆడది చేతిని యెత్తి పైన రాడ్డు ను పట్టుకొంటే, సందు చూసి చంకలు వాసన చూసేవాళ్ళు వీలైతే చంకలు నాకే మగాళ్ళు. ఇలా యెన్నో రకాలుగా తృప్తి బొందే మగాళ్ళూ. ఇలా చేయించుకొంటూ ఆనందించే ఆడవాళ్ళూ కొంతమంది వున్నారు. వెనక కుర్రాడి మొడ్డ పిర్రల మధ్యలో గట్టిగ తగులుతుంటే సమ్మగా వత్తించుకొంటూ, ఇంకాస్త గుద్దను వెనక్కి జరిపే ఆడాళ్ళు వున్నారు.

ఒక్కడు బస్సులో పిరుదలొత్తును సళ్ళను మీటుచుండునిం
కొక్కడు చంకవాసనలు జూడుమరొక్కడు ఛేయిగిల్లునిం
కొక్కడు మొడ్డతో భుజము తాకుమరొక్కడు గుద్దకాన్చియిం
కొక్కడు వత్తుచూ రసము కార్చు
ముక్కుచు కార్చునొక్కడు ముచ్చట దీర్చగ నాడువారికిన్


స్థన్యంబి చ్చితివమ్మముచ్చటగచిన్నతనమున్ ఆరేళ్ళు నా
కన్నంబెట్టితివమ్మచిన్నతనమునుంచేనేర్పినావమ్మ నీ
కెన్నోసేవలుజేయనీకు రతిదాస్యంబున్ సదాదాసుడన్
జన్మంబిచ్చితివీవు మొగుడనే శృంగార

నిడుపాటి కురులకు మర్దనము జేసితి
నలుగు బెట్టితి తను వంత
స్నానము జేయగ కుంకుడు రసముతో
కురులను శుభ్రము జేసినాను
సాంబ్రాణి వేయగ కురులార బెట్టగ
జడను వేసితి చిక్కు దీసి
కాటుక దిద్దితి కమలాక్షికనులకు
తిలకము బెట్టితి నుదుటి మీద
చిన్న తనము నుంచి సేవలు జేయగ
నేర్పిన తల్లికి దాసు డైతి

ఏమని జెప్పనే బలిసి పెద్దగ బారుగ నున్నవాడి మే
డ్రమ్మును జూచితేనునొక నాడుదయంబునెనిద్రలేపగన్
నామదినంతనిండెమద నోన్మత లింగస్వరూపమేకనిన్
నేమురిపెంబుగా తడిమిముద్దులు బెట్టితి నమ్మచెల్లెలా
చేతను బట్టిమేడ్రమును చెంపకు

పెద్ద చిన్నమ్మ పూకులు దెంగెడి సరసుడు
అక్క చెళ్ళళ్ళు పుష్పవతులు కాగ కన్నెరికము
జేయడె అమ్మలె ప్రొత్సహించ ఆవులు చేలొ
మేసిన దూడలు గట్టున నుండున శివా

ఒత్తు కొనివచ్చు కటికుచో ద్వృత్తి జూచి
పొలతి తనుమధ్య మెచటికొ తొలగి పోయె
ఉంఢె నేనియు కనబఢ కుంఢు నటవె
ఉథ్ధ తులమథ్య నిరుపేద కుంఢ దరమె!

సళ్ళు భార మవ్వ సలుపు చుండగ సళ్ళ
సలుపు దీర జుర్ర సుతుడు మగడు
ప్రియుడు భావ ప్రాప్తి బొందును మదవతి
శీవుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

పాలు నిండిన చన్నులు భారమవ్వ
కొడుకునోటన బెట్టగ చికగ గాను
సళ్ళ సలుపుయెదీరగ సమ్మగుండు
భావ ప్రాప్తిని బొందును భారతమ్మ


సరస మేతె లియని స్వంత మొగుడునుండ
పరపురుషుని జూచి పొందు గోరు
పరువు పోవు నన్న పతివ్రత గానుండు
శీవుడు జెప్పు మాట సత్య మేను

అమ్మల గన్నయమ్మమద నోన్మత పార్వతి దేవిపూకులో
సమ్మగ మొడ్డదోపగను గుద్దదరంగను దెంగుచుండ నీ
జిమ్మడ సచ్చినోడచిని గేనుర యెక్కడ నేర్చినావురా
సమ్మగ నుందిరా కసిగ స్వర్గము జూపితి వీవు పౌత్రుడా

బీదవాని మొడ్డ బారెడ నెరిగియు
శివుని పెండ్లమయ్యె సృష్టిజేయ
అమ్మగన్నయమ్మఅదిపరాశక్తి
శివుడు జెప్పు మాట సునృతంబు

బూతని నగుదురు తమతమ
తాతలు ముత్తాత మొదలు తన తరముల వా
రేరీతున జన్మించిరొ
ఖ్యాతిగ మఱి కుందవరపు కవి చౌడప్పా!

చినుకులు జారగ శునకపు
దెంగా టలుజూ చిశివా తల్లిని దెంగే
శునకము నుజూడ ర
చుండగ సుగంధశుభాంగనితల్లి వీధిలో

చినుకులుజారుచుండగను చైత్రపుమాసమందునన్
శునకపుదెంగులాటలనుజూడగతల్లినిదెంగుచున్నయా
శునకము జూడరయెంత సుఖంబును బొందుచున్నదో
జననమునిచ్చి
చుండగ సుగంధశుభాంగనితల్లి వీధిలో

కుంతీకర్ణ శృంగారం

చిన్నతనంబులో చనుల చీకగ పాలను తాగలేదురా
చన్నులుపాలువచ్చెనుర కర్ణుడ నిప్పుడునిన్నుజూడనా
చన్నులతీటతీర్చగనుసమ్మగ చీకర సూర్యపుత్రుడా
యన్నది కుంతి కర్ణునికి చన్నులు జూపగ నోటబెట్టియున్


చన్నులు చీకగా సుతుడు సమ్మగ నుందిర సచ్చినోడ నా
చన్నుల చీకగా భగరసామృత ముద్భవ మయ్యె పుత్రుడా
మిన్నగ నామదోన్మతరసమంతయు జుర్రర అగలేనురా
యన్నదికర్ణునీ తలను యోనికి అన్చగ తల్లి కుంతియే

ఎంతగ లావుగా బలిసి పెద్దగ బారుగ అశ్వమేఢృమ
న్నంతగ నుందిరా చినుగు నేమొర పూకున దించితేనునీ
దంతయు మెల్లమెల్లగను దూర్చర అద్గది సచ్చినోఢ ఆ
సాంతము దించరా కొఢక సమ్మగ దెంగర లంజ పుత్రుఢా

వాసన జూచినాకుదువు పూకును కుక్కను బోలిపుత్రుడా
మీసము రాక ముందుగనె పూకురసాలను జుర్రితీవు నీ
కోసమె దాచినానుర సుగంధమదోన్మత సారమంత నా
దాసుడ వీవునీ శునక బుద్ధులు ముచ్చట గొల్పురా శివా!

వాసన జూపినావుమద పూకురసాలను చిన్ననాటనే
చూషణ జేయనేర్పితివి గొల్లిని పూకునుగుద్దనంతయున్
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెర తేనెపోసియున్
దాసుడ జేసితీవురతి సేవలు జేయగ పుట్టినానునీ
కోసమె నన్ను కంటివనిచు సేవలు జేయగ నేర్పినావునీ
వాసన జూపికుక్కవలె పెంచితి వీవుగ పూకుగుద్దలో
వాసన బాహుమూలరస స్వేదము నాకుచు పెద్దనైతి న
మ్మాసరసజ్ఞదేవతవు పూజలు జేతునె తల్లి భారతీ

స్నానము జేయగ కుంకుడు రసమును
కాటుక బెట్టితి కనులకు పాపిట
తీసితి కురులను దువ్వి
దాసుడ నమ్మకామరతి దాసుడ నీ పద దాసుడేను
అందము లోన ఆడతన మందున రంభతిలోత్తమ ఊర్వ

ఎందరు నీదుయందములు ఎన్నిరకాలుగ మెచ్చుకోలుగా
ముద్దుగ పద్యకావ్యములు వ్రాసిరి వర్ణన జేసిరమ్మ ని
న్నందరు వూహలందు తమిదీరగ నగ్నము గానుజూతురే
అందరి తల్లివే కొడుకు లందరు దెంగగ జూతురు తల్లిభారతీ


పెద్ద స్థనాలు పిర్రలను పిక్కలు దాటిన కేశ సంపదల్
ముద్దుల మోముపద్మనయ నంబులు కుంభనితంబముల్
పాదము కాళ్ళుచేతులను పిక్కలు కీలము పానవట్టమున్
అందములన్నియున్ అనుభవించుదురేకవవులందరూయిలన్

బ్రహ్మ ఇచ్చెను సుతులకు విద్యనంత
విష్ణు విచ్చెను సుతులకు విత్తమంత
శివుడిచ్చెను సుతులకు శక్తి నంత
ముగ్గురిచ్చిరి సుతులకు భార్య లాస్తి
ముగ్గురమ్మలు పుత్రుల మోజు దీర్చ
ముగ్గురయ్యలు పాపము మిన్నకుండు

వాణి బోవఅ వాక్కయ్యె బ్రహ్మకపుడు
సృష్టి జేయగ గందర గోళ మయ్యె
లక్ష్మి బోవగ విష్ణువు లంచ మడిగె
అప్పు దీర్చగ యెన్నియు గాలు దీర్చ
వడ్డి యే దీర కుండెను విష్ణు మూర్తి
పూజ జేతురు గానిమా నవులు మొక్కు
దీర్చు కొందురు వారు పదోపరకొనొ
వేసి మొక్కుబ డిగగాని
సిరులు గలవాని దాసియె లక్ష్మి దేవి
విద్య గలవాని దాసియె భారతమ్మ
బలము గలవాని దాసియె పార్వతమ్మ
అమ్మ లందరు పరులకు దాసులైరి
అయ్యలందరు ప్రజలను యేలు చుండ
లక్ష్మి యుండె సిరులుగల వాని ఇంట
వాణి విద్యలు గలవాని పడ కింట
గౌరి శక్తులు గలవాని కొంప లోన
అమ్మ లందరు పరులతో కాపురంబు

భారతమ్మ నీకు ముద్దుల ప్రియురాలు
లక్ష్మి నీకు లంజ రాత్రు లందు
పార్వతమ్మ నీకు భోగపు సానియె
ముగ్గురమ్మ లకును ముద్దు సుతుడ

భారతమ్మ నాకు ముద్దుల ప్రియురాలు
లక్ష్మి నాకు లంజ రాత్రు లందు
పార్వతమ్మ నాకు భోగపు సానియె
ముగ్గురమ్మ లకును ముద్దు సుతుడ

విద్య గలవాని వడిలోన వాణి యుండ
డబ్బు గలవాని కౌగిలినధనలక్ష్మి
బలము గలవాని పడకన పార్వతమ్మ
అమ్మ లందరు పుత్రుల ముద్దుదీర్చు
ముగ్గురయ్యలు జూచియు మిన్న కుండ

విద్య గలదని భారతి పూకు నిచ్చె
విత్త ముందని శ్రీదేవి ప్రేమ నిచ్చె
వీర ముందని పార్వతి పండ నిచ్చె
ముగ్గురమ్మల ముద్దుల ప్రియుడు నేను

పద్మము నందున కూర్చుండ బెట్టె నొకడు
బొడ్డు లోననె కూర్చుండ బెట్టె నొకడు
నెత్తి మీదను బంధించె నింకొకడు
ఆడు వారిని బంధించి అడుకొనిరి
మడిగ స్నానము జేయగ పుత్రుడున్న
గదిన చీరనుగట్టగ సళ్ళు జూపు
కొడుకు నడుగు బాగుందా చీర యనుచు
ప్రౌడ అందాల జూపగ bబాప నమ్మ

ముందుగ విప్పితీవుమునుముందుగజూచితిఅమ్మపూకు మీ
యిద్దరి కీiiకసీ గులనుదీర్చగ దెంగెద నమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగ

అమ్మాయనేడ్వగ ఆకలి దీర్చితి
చనుబాలు తాపగ శివుడ నీకు
అమ్మాయాకలనగ గోరుముద్దలుబెట్టి
ముద్దులు బెట్టితి నీకు శివుడ
స్నానము జేయించ మొడ్డలేచి లావుగ
బారుగ నైనెప్పి పుట్టె ననగ
నీమొడ్డ చీకితి మదవీర్య రసమంత
పీల్చితి కౌమార మందు శివుడ

పెళ్లి యెందుకురా నీకు పుట్టగానె
మొగుడు వైతివిరా మామ కొడక
దాసుడ గనుపెంచి తినిర నిన్ను
జీవితాంతము దాస్యము జేయ కొడక

ఉచ్చము నీచమూ గలదె పుత్రుడి నోటన వుచ్చపోయ నా
ఉచ్చనుఅమృతంబనుచు ముద్దుగ త్రాగునె కమ్మగుందననిన్
పెంచితి నాకుబానిసగ వాడిని చిన్నతనంబునుంచియున్
ఎచ్చులు కావెకామరతి సేవకు డయ్యెను నాకుపుత్రుడే


ఉచ్చము నీచమూమరచి పుత్రుడి నోటన వుచ్చపోయనీ
ఉచ్చనుఅమృతంబనుచు ముద్దుగ త్రాగునె నీదుపుత్రుడున్
పెంచితి వీవుబానిసగ వాడిని ఎంతటిలంజవెనీవుచెల్లి నా
ఉచ్చనుకూడనీ కొడుకునోటన పోయగ కోర్కెగున్నదే


మాల పంతులమ్మవీధినవెళ్ళగా
వూరి కుర్ర వాళ్ళు వెంటబడగ
పొలము నందు దెంగిరి పదిమంది
పంతులమ్మపవిత్ర మైన పోజులిచ్చు

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #4  
Old 24th September 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
పురాణం

పెళ్లి యెందుకురా నీకు అమ్మనుండ
మొగుడు వైతివిరానాకుముద్దు కొడక
కన్నెపిల్లల కన్నను సుఖము నిత్తుర
జీవితాంతము దాస్యము జేయ కొడక

పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారములయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
ముద్దుగ పూకుదెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవుచను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్
ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగానుము
ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే

గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్
ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా
నందము తోడనాతనువునున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా
యందము వృద్ధిబొందెదనుర యోనిన వీర్యమునింపనీవుము
ప్పొద్దుల పూకుపూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా
గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో
గుద్దన నింపిమర్దనము జేయగ వేలునుదోపిబొక్కలో
పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్
గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగనుదెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే
ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాతనువంతబొందు యా
నందము జెప్పలేనుసుతుడామరి యెందరి మొడ్డలైన నా
గుద్దను పూకునింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా
రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగుకోర్కె నా
గుద్దను పూకునోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్
గార్ధభ జాతితంటులను చీకగ దోపుకొనంగదెంగ యా
నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూలమైననూ
నందుల మేడ్రమైనరతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా
సిద్ధమునేనుకామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా


నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారువాల్జడయె పిక్కలు దాటుచు నాట్యమాడగన్
బరువుగ జారినా చనులు బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందము తగ్గని వృద్ధపార్వతీ

నెరిసిన నేమి కేశముల మధ్యన తెల్లని వెండితీగలై
మెరియగ బారువాల్జడయె పిక్కలు దాటుచు నాట్యమాడగన్
బరువుగ జారినా చనులు బ్రారవికందున నెత్తి బెట్టగన్
అరువది యేళ్ళువచ్చినను అందము తగ్గని వృద్ధపార్వతీ


సరసములాడ నాగది కివచ్చెనుశోభనపెళ్లి కూతురై
మురిపముముద్దుదీర్చగ శుభాంగసుగంధయెకన్నెగమారె యా
విరిసిన పుష్ప కీలరసమంతయుగ్రోలి

యాగము పేరు జెప్పికొని రాణులు చక్కని ఆశ్వమేడ్ర సం
యోగము తోసుఖించగను యోగులు మంత్రము జెప్ప వారునూ
లింగము దోప రాణులుయలౌలిక తృప్తిని బొంది గర్భముల్
రాగను సంతసముగను రాజులు రాజ్యము లేలునుర్విలో


పమ్మినవేడ్క వ్రాతపని పావడ పైకెగదీసివైచి చొ
క్కమ్ముగ గుద్దక్రింద నొక కమ్ములదుప్పటి నెత్తు వెట్టి మే
ఢ్రమ్మునిగుడ్చిలోనికిదడాలున అంచులుమోయ దూర్చి నీ
తిమ్మిరితీర వాడెపుడు తీకొని తాకునొ యోత్రికోణమా

ఎందరు పొందుగూడి విషయించిన నిర్ద్రవమై నితాంతమున్*
కెందలిరాకుడాల్*హొయలు కీల్కొన పొంగుచు దెంగుమంచు లో
కందక తీటతీరక వికాసతనొందెడు నీకు తృప్తిగా
మందుడు నీలరాజెపుడు మగ్గమువెట్టునో యో త్రికోణమా

పంగను జాపయా జనని పుత్రుడు వంగొన బెట్టిపూకులో
లింగము బెట్టికుక్కియదిలించుచు నొక్కొక తాకుతాకినన్
లింగ నమశ్సివాయ గురు లింగమహేశ్వర రూపపుత్రుడా
దెంగర సచ్చినోడకసి దీరగ యన్నది తల్లిభారతీ

వాసన గల్గుమేను నిడు వాలుగ నుంగవ పెద్దగుబ్బలన్
గేసరి మధ్యమున్ మదన కేళికి నింపగు బాహుమూలవి
న్యాసము లావుగుద్దగలమ దోన్మత తల్లిని దెంగుచుండ యా
మీసము రానిపుత్రుడురతి నేర్పిన తల్లియె పొంగిపోవగన్

వాసన జూపిపూకురస మంతయు జుర్రగ నేర్పెతల్లియే
మీసము రాకముందుగనె పూకున చక్కెరపాలు తేనియల్
పోసియు చిన్ననాటరతి పోకడ లన్నియు నేర్పతల్లికే
దాసుడు నయ్యెయా సుతుడు తల్లిఋణంబును దీర్చుకోవగన్

తమ్ముడు పాలుతాగకను నుద్దుర బోయెర సళ్ళుభారమై
తిమ్మరి నెక్కెరా సలుపు తీరగ తాగర జ్యేష్ట పుత్రుడా
రమ్మని నోటబెట్టగను రొమ్ములు జుర్రితి మార్చిమార్చినా
అమ్మస్థనాలురంజుగను సమ్మగ నుందిర సచ్చినోడ
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తీటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమ దోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా!

తమ్ముడు పాలుతాగకను తిమ్మిరి నెక్కెర సళ్ళుచీకరా
రమ్మని నోటబెట్టగను రంజుగ పీల్చగ అమ్మపాలుయున్
తిమ్మిరి తగ్గెరా కొడక తిటగ నుందిర పూకులోన నీ
యమ్మమ దోన్మత రసము నాకగ దెంగర నాసుపుత్రుడా

ఉంపుడుగత్తెనైతినిర పూకును దెంగెగ నన్నుమామయే
ఉంపుడుగత్తెవే యనెను పూలను బెట్టినలంకరించి న
న్నంపచుగ తండ్రివద్దకుముదంబుగ నామొగుడప్పుడేమొన
నిప్పుడలంకరించిజడ నిండుగ పూలను బెట్టిపంపె నీ
కుంపుడు గత్తెగా మొగుడు సమ్మగ దెంగర నన్నుపుత్రుడా
ఉంపుడు గత్తె నైతినిగ ముద్దుగ పెద్దగ నుండు మొడ్డ చి
న్నప్పుడె జూచి నా మదము దీర్చెడి పుత్రుడు పుట్టెనాడనీ
వెప్పుడు ఇంకనెప్పుడనుచు యేపుగ పెంచితి సళ్ళపాలుతో
నింపుగ అరువర్షములు తేనెలు పోసియు పూకులోన చి
న్నప్పుడె నాకనిచ్చితినిమ దోన్మత పూకుర సాలుజుర్ర చి
న్నప్పుడె నీదుమేడ్రమును నోటన బెట్టగ చీకినానురా
తప్పను కోకురా కొడక తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదుగద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
తాపము దీర్చగా పరులు తల్లిని దెంగుట కన్నపుత్రుడే
పాపము పుణ్యమూ యనక మొడ్డను దించగ తల్లిపూకులో
చెప్పగ లేనిసౌఖ్యములు స్వర్గమె నుర్విన వూరిలోని వా
రెప్పుడు సంశయించరు పతివ్రతనుకొందురునన్నుయందరున్

ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను స్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నిన్నునా తొడలు పంగను జాపగ పూకునాకుటే
నేర్పితి మొడ్డ చీకితిని ముద్దుగ పుత్రుడ మొడ్డలేచె నీ
కప్పుడె నన్ను దెంగగను కోర్కెగ నుండెన జెప్పరా


బాహూ ద్వౌచ మృణాల మాస్యకమలం లావణ్యలీలాజలం
శ్రోణీతీర్థశిలా చ నేత్రశఫరం ధమ్మిల్లశైవాలకమ్
కాన్తాయాః స్తనచక్రవాకయుగలం కన్దర్పబాణానలై
ర్దగ్ధానా మవగాహ నాయ విధినా రమ్యం సరోనిర్మితమ్.

బాహువులు రెండూ తామర తూండ్లు. ముఖం పద్మం. నీళ్ళు ఆమె శరీరపు లావణ్య ప్రవాహం. పిరుదులు స్నానఘట్టాలు. కన్నులు చంచలములైన బేడిసలు. ముక్తావిభూషితమైన కేశబంధం నీటిపై తేలిన నాచు. చన్నుగవ చక్రవాక పక్షుల జంట. మన్మథుని బాణాగ్ని సోకి నిలువెల్లా దహించుకొనిపోతున్న ఆర్తులు తాప శాంతికై ఓలలాడేందుకు బ్రహ్మదేవుడు నిర్మించిన సరోవరం ఆమె)

జుర్రెద నీదుయందములు జుర్రెద నీమదనామృతంబునే
జుర్రెద నీమదామృతము జుర్రెద నీఅధరామృతంబునే
జుర్రెద బాహుమూలరస స్వేదముజుర్రెదచన్నుపాలుయున్
జుర్రగ చాలురా రయన సుజాత సంగమ సౌఖ్యమండునన్!

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #5  
Old 24th September 2014
Custom title
 
Join Date: 3rd September 2014
Posts: 1,022
Rep Power: 9 Points: 294
mango shilpa has many secret admirers
అధ్భుతం...మహా అధ్భుతం
______________________________
forever yours

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #6  
Old 25th September 2014
sai9399's Avatar  
Join Date: 25th June 2012
Posts: 876
Rep Power: 15 Points: 450
sai9399 has many secret admirerssai9399 has many secret admirers
andarini oka dantlo kalipesinattunnaru?!!

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #7  
Old 25th September 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
ranku

ఉంపుడుగత్తెనైతినిర పూకును దెంగెగ నన్నుమామయే
ఉంపుడుగత్తెవే యనెను పూలను బెట్టినలంకరించి న
న్నంపగ తండ్రివద్దకును నామొగుడప్పుడు మొన
నిప్పుడలంకరించిజడ నిండుగ పూలను బెట్టిపంపె నీ
కుంపుడు గత్తెగా మొగుడు సమ్మగ దెంగర నన్నుపుత్రుడా
ఉంపుడు గత్తె నైతినిగ ముద్దుగ పెద్దగ నుండు మొడ్డ చి
న్నప్పుడె జూచి నా మదము దీర్చెడి పుత్రుడు పుట్టెనాడనీ
వెప్పుడు ఇంకనెప్పుడనుచు యేపుగ పెంచితి సళ్ళపాలుతో
నింపుగ అరువర్షములు తేనెలు పోసియు పూకులోన చి
న్నప్పుడె నాకనిచ్చితినిమ దోన్మత పూకుర సాలుజుర్ర చి
న్నప్పుడె నీదుమేడ్రమును నోటన బెట్టగ చీకినానురా
ఎప్పటినుంచిరా కొడక దెంగగ అమ్మను కోర్కెనీకు చి
న్నప్పుడు నీవునా చనుల తీటను దీర్చగ పాలుజుర్రుచు
న్నప్పుడె సళ్ళలో సలుపు తిమ్మిరి తగ్గగ పూకులోన నా
కప్పుడు కామసారములు కారెను స్నానము జేయుచుండనా
వీపును సళ్ళుచంకలను పిర్రలు గుద్దను పూకురుద్దు చు
న్నప్పుడు నీవునా తొడలు పంగను జాపగ పూకునాకుటే
నేర్పితి మొడ్డ చీకితిని ముద్దుగ పుత్రుడ మొడ్డలేచె నీ
కప్పుడె నన్ను దెంగగను కోర్కెగ నుండెన జెప్పరా
తప్పను కోకురా కొడక తల్లిని దెంగగ ధర్మశాస్త్రములూ
తప్పని జెప్పలేదుగద తల్లిని పూజలు జేయమంటిరే
తాపము తోడదేహము తీటగ నుందిర తట్టుకోలేనురా
తాపముదీర్చగామొగుడుదెంగకనుండగదిన్చుకొంటినే
నప్పుడుపెద్దపెద్దకసిమొడ్డలులెక్కకుమించి ఇంకనా
కిప్పుడుఇంటనేబలిసిగాడిదతంటునుబోలిమొడ్డతో
తాపము దీర్చగా పరులు తల్లిని దెంగుట కన్నపుత్రుడే
పాపము పుణ్యమూ యనక మొడ్డను దించగ తల్లిపూకులో
చెప్పగ లేనిసౌఖ్యములు స్వర్గమె నుర్విన వూరిలోని వా
రెప్పుడు సంశయించరు పతివ్రతనుకొందురునన్నుయందరున్

__________________________________________


పెద్దగ నయ్యెరా బలిసి భారములయ్యెర సళ్ళుపుత్రుడా
ముద్దుగ పూకుదెంగుచును పాలను తాగగ నీవునిత్యమూ
గుద్దయు పిర్రలూ తొడలు జబ్బలు లావుగ కొవ్వుబట్టె ము
ప్పొద్దుల నీదు వీర్యమును నింపగ పూకున లంజపుత్రుడా

పెద్దగ జేసితీవుచను బాలను తాగగ చిన్నవాడిగన్
ముద్దుగ ఆరువర్షములు పాలను తాపితి సమ్మగానుము
ప్పొద్దుల పొట్టనిండుగను భోజన మెట్టగ పూకునిండుగన్
పెద్దగ లావుగా బలిసి యేపుగ నుండెడి నీదు మేడ్రమే

గుద్దగ సమ్మగా కుతిగ కమ్మగ దెంగగ తృప్తిదీరగన్
ముద్దుగ నయ్యెరా బలిసి పోవగ వంటికి కొవ్వుబట్టియా
నందము తోడనాతనువునున్నగ నయ్యెర కాంతులీన నా
యందము వృద్ధిబొందెదనుర యోనిన వీర్యమునింపనీవుము
ప్పొద్దుల పూకుపూజలను భక్తిగ జేసెడి ముద్దుపుత్రుడా
గుద్దన వుందిరా మదము గుద్దన కన్నెను గాన నూనెతో
గుద్దన నింపిమర్దనము జేయగ వేలునుదోపిబొక్కలో
పెద్దగ నౌనురా బలిసి బారుగ లావుగ నీదు మేడ్రమున్
గుద్దన లోతుగా జొనిపి కుమ్మర కమ్మగ సమ్మసమ్మగా
గుద్దదరంగనుదెంగుచును కీలము వత్తుచు పూకుబొక్కనే
ముద్దిడ వేళ్ళు దోపి కల బెట్టగ నాగులదీరబొందు యా
నందము జెప్పలేనుసుతుడామరి యెందరి మొడ్డలైన నా
గుద్దను పూకునింపుకొన కోర్కెగ నుండుర వూరిలోని వా
రందరి మొడ్డలూ కసిగ రంజుగ దించగ దెంగుకోర్కె నా
గుద్దను పూకునోటిని సుఖంబు వచ్చుర! అశ్వమేడ్రముల్
గార్ధభ జాతితంటులను చీకగ దోపుకొనంగదెంగ యా
నందము బొందెదన్ శివుడ దూలను దీర్చగ దూలమైననూ
నందుల మేడ్రమైనరతి నందున పూకున దూర్చుకోవగా
సిద్ధమునేనుకామమద హస్తిని నేనుర రంకు పుత్రుడా

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #8  
Old 30th September 2014
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
chankalu atulu gorigi చంకలు అతులూ గొరిగి

చంకలు అతులూ గొరిగి చక్కగ నున్నదొ లేదొ జూడగన్
నాకితి పూకుచంకలను నాలుక తోడను తల్లిజెప్పగన్
చిక్కని పాలుతేనియలు స్నానమునందున పోసితల్లికిన్
నాకితి తల్లికామమదనోన్మత సారము చిన్ననాటనే


పెదవు లరూపునే పొలతి పూకు పెదాలను బ్రహ్మ సృష్టియ
న్నదితె లిసేను తల్లితనపూకును జూపగ చిన్ననాటనే
అధరపువంపుసొంపులనుఆకృతినిజూడగఇంతికామ మె
వ్విధముగ స్త్రీమదోన్మతము మోమును జూడనెరింగియెందరో
విధవలుకన్నెప్రౌడలనువృద్ధ లపూకులునాకు లభ్యమౌ

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #9  
Old 30th September 2014
 
Join Date: 21st July 2013
Posts: 115
Rep Power: 12 Points: 110
hungryvenkat is beginning to get noticed
....

Last edited by hungryvenkat : 10th January 2016 at 01:59 PM.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #10  
Old 1st October 2014
Custom title
 
Join Date: 26th July 2014
Posts: 3,233
Rep Power: 15 Points: 4220
manmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazimanmad150885 is hunted by the papparazi
sexellent kavitvam..... sooper bosss..... padyam kinda daani taatparyam koodaa raaste prastuta taram vaaru ardam chesukunenduku upayoga padutundi..

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian GirlsPosting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 08:54 PM.
Page generated in 0.02130 seconds