Season 1 Episode 1 Go for Broke
Фэнтези/Сказки

Xossip

Go Back Xossip > Mirchi> Stories> Regional> Telugu > రంకు రాతలు

Reply Free Video Chat with Indian Girls
 
Thread Tools Search this Thread
  #281  
Old 1st January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
Update

Update
336 చచ్చిన వాడిలా మొగుడు జీవము లేకను ఆసుపత్రిలో
నుంచగ నాటిరాత్రి మగ తోడుగ పుత్రుడు వచ్చి జెప్పగన్
చచ్చుట ఖాయమే ననిరి జూచిన వైద్యులు యేడ్వకమ్మ నే
జూచుకొనేననంచు బిగి కౌగిలి నందున వత్తుచుండ గన్
మంచము మీదపండుకొన ముద్దులు బెట్టగ మోమునంత! వా
రించిన వీడకన్ రవిక విప్పియు చన్నులు మీటుచుండ ఇం
కొంచెము దగ్గరై నడుము కిందుగ చేతులు దోపిచీరేనే
జార్చగ గొల్లిమీటుచును జిహ్వను పూకున దోపి నాకగన్
రెచ్చిన కోర్కెతో కసిగ రొమ్ములు చీకుచు బారుమొడ్డనే
విచ్చిన పూకులో కసిగ వాడిగ దించగ దెంగుదెంగ గన్
జూచితి నమ్మనీ చనులు గుద్దయు చిన్నతనంబునుంచియున్
గాంచితి నిన్నునగ్నముగ కాంక్షగ నుండెను నిన్నుదెంగగన్
పెంచితి వీవుచన్నులన పాలను నివ్వగ ఆరువర్షముల్
పెంచితి వీవుచన్నులను పెద్ద్డగ నంచును దెంగుచుండగన్
జూచిన భర్తచచ్చెనుగ! జాలియు జూపక దెంగుడాపకన్
చచ్చిన భర్తయే శవము గాపడి యుండగ రాత్రినంతయున్
రెచ్చిన కోర్కెతో కసిగ రంజుగ దెంగెను నన్నుపుత్రుడే!
వచ్చిరి తెల్లవారగను వైద్యులు జెప్పిరి గుండెఆగ గా
చచ్చెను నీదు భర్తయని చావును తెల్పగ చుట్టపక్కముల్
వచ్చిరి అంత్యకార్యములు జేసెను పుత్రుడు! నాడురాత్రియే
వచ్చిన చుట్టపక్కములు వెళ్లనె లేదుర వద్దు వద్దనంగ వా
రించిన కూడ వీడక మరింతగ కోర్కెలు రేపి ముద్దుముద్దుగా
చచ్చిన భర్తతో కలిసి చావనె లేదుగ కోర్కెలు నీకు రావె నీ
ముచ్చట దీర్చగా విధవ వైనను నేమిలె నిన్ను భార్య గా
జూచుకొ నేననంచు రతి కోర్కెలు రేపగ ఆగలేక నే
పచ్చిగ దెంగులాడితిని పుత్రుని తోడనె ! శ్రద్ధ కార్యముల్
అంచిత భావమున్ కొడుకు తండ్రికి జేయగ శాస్త్రయుక్తమున్
వచ్చిరి ఆడవారు పద మూడవ రోజున తాళి తెంచగన్
తెంచగ తాళినే విధవ నైతిని లోకుల దృష్టిలో న ప్రే
మించిన పుత్రుడా దినమె ముద్దుగ తాళిని గట్టె నా మెడన్
మెచ్చగ నాదుతల్లిమురి పెంబుగ రాత్రిన శోభనంబుజే
యించగ పెళ్ళికూతురిగ సిద్ధము జేయగ వాళ్జడేసి చా
మంచులు మల్లెమాలలను పెట్టబనారసు స్వర్ణపట్టు పె
ద్దంచుల చీరెతోనుదుట బొట్టును కళ్ళకు కాటుకెట్టి పం
పించెను శోభనానికి శుభంబు గ దీర్ఘసు మంగళీ యనన్
మంచము మీదకూర్చొనగ పుత్రుడు తల్లియె పెళ్ళికూతురై
తెచ్చిన పాలనే సగము త్ర్రాగగ నోటన బోసె పాలుతా
గించగ పాలుజారగను కిందకు చన్నుల మీద! నాకుచున్
కంచుక మంతవిప్పగను చన్నులు గుబ్బలు మీటిచీకగా
నిల్చొని చీరె విప్పియును నగ్నము జేయగ అందచందములు
జూచియు తల్లివైనసొగ సందున కన్నెగ నంటివీవ నీ
మెచ్చగ నగ్నదేహమున ముద్దులు బెట్టగ ఎత్తుకోవగన్
మంచము మీదపండుకొన బారుగ లావుగ లేచిఎత్తుగా
మంచము కోడులా బలిసి పెద్దగ నుండెడి మొడ్డ పూకులో
దూర్చగ పూకునే చినగ దెంగగ తట్టుకొనంగలేనురా
కొంచెము మెల్లమెల్లగను జాలిని జూపర కన్నతల్లి నే
ఇంచుక నైన జాలిదయ లేకను దెంగుచు నుంటి వేమిడ
బ్బిచ్చిన లంజగానుగద భార్యగ జేసుకొ నేవుఆగరా
మించిన కోర్కెతో రతిన పూకును చిధ్రము జేయవద్దురా
చచ్చిన భర్తఇంతగను చీల్చగ దెంగనె లేదుపూకులో
జొచ్చిన నీదుమేడ్రమును జూడగ అశ్వపు మేడ్రమంతగా
వచ్చెను గొంతులోకినని పించెను దెంగర సమ్మసమ్మగా
తుచ్చము నీచమేలనని తల్లిని దెంగిన పుత్రుడీవురా
పచ్చిగ లంజవే యనుచు పాపము పుణ్యము లేకభర్తయే
చచ్చిన కాలమందునను చేరగ దీసియు కోర్కెరేప సం
కోచము లేకనే మొగుడు జూచుచు నండగ నన్నుదెంగగన్
జూచిన భర్తయే విడిచె జీవము అపక వైద్యసాయ మం
దించక దెంగులాడితిమి తిమ్మిరి దీరగ రాత్రినంత యున్
ఎంచగ పాపమే గదర ఎవ్వరె రుంగని నేరమేర కా
మించిన పుత్రమేడ్రమును పూకున దించుకోవ వా
రించక రెచ్చిపోవగను రంజుగ రాత్రియు నంతయున్
చచ్చిన భర్తయే శవము గాపడి యుండగ దెంగులాడితిన్
నచ్చిన పుత్రుడే కసిగ దెంగగ నిత్యము శ్రాద్ధకర్మజే
యించితి అట్టహాసముగ యింతకు మించిన వింతగాధ లే
దంచును దెంగగా కసిగ తల్లినె అలిగ జేసినావు రా
తెంచక ముందెతాళినిము దంబుగ రెండవ తాళిగట్టినా
వచ్చిన ఆడువారుపద మూడవ రోజున తాళితెంచ నే
నంచుకొ నేనునా మెడన పుత్రుడు గట్టిన తాళిబొట్టునే
ముచ్చట దీరగా తెలిసె మూడవ మాసము నందుగర్భమే
వచ్చెను! లేక్కజూదగను భర్తయె చచ్చిన రోజుపుత్రుడే
పచ్చిగ బూతులడుచును పూకును దెంగుదెంగగన్
వచ్చిన గర్భమే యదని మిక్కిలి సంతస మయ్యెరా
చచ్చిన భర్తయే కడుపు జేసెను చావక ముందుగాననీ
మెచ్చిరి లోకులందరును! ముద్దుగ పుత్రుడు దెంగుచుండగన్
రెచ్చిన కోర్కెతో దినము రాత్రులు నిత్యము పుట్టెబిడ్డయే
చచ్చిన భర్తపుట్టెనని జూచిన వారల నంగ మెప్పుగా
యిచ్చితి ముర్రెపాలుసుతు లిద్దరు చన్నులు చీకముద్దుగా
వచ్చెను నిండుగా చనులు పుత్రులు చీకగ చిన్నవాడికిన్
యిచ్చితి అరుమాసములు పిల్లడి కన్నము బెట్టపాలుమా
న్పించగ పెద్దవాడుకసి తోడనె నిత్యము సళ్ళపాల నే
ముచ్చట గానుపిల్చగను ముద్దుగ దెంగుచు నుండ గా
వచ్చెను పాలు ఆగకను వీర్యము నింపగ పూకునిండుగన్

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #282  
Old 1st January 2018
stories1968's Avatar
Custom title
 
Join Date: 22nd October 2013
Posts: 12,667
Rep Power: 26 Points: 6745
stories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autographstories1968 has celebrities hunting for his/her autograph


______________________________
ఇలాంటి మరిన్ని బొమ్మల కోసం కింద ఉన్న లింక్ ను నొక్కండి
these photos are not mine its only collecting internet
కామ బొమ్మలతో ఆనందం

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #283  
Old 1st January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
Erotic Lactation

Lactation, re-lactation and induced lactation
Erotic Lactation between partners or an Adult Nursing Relationship (ANR) may develop from natural breastfeeding of a baby. During the lactation period the partner starts to suckle on the female breast, and continues after the baby is weaned off. Milk production is continually stimulated and the milk flow continues. According to the book Body parts: critical explorations in corporeality, adult nursing may occur when an "individual, usually a mother, may choose to continue lactating after weaning a child, so that she avoids the significant physical challenge that inducing lactation can entail."[1]

However, milk production can be "artificially" and intentionally induced in the absence of any pregnancy in the woman. This is called induced lactation, while a woman who has lactated before and restarts is said to relactate. This can be done by regularly sucking on the nipples (several times a day), massaging and squeezing the female breasts, or with additional help from temporary use of milk-inducing drugs, such as the dopamine antagonist Domperidone.[13][14] In principlewith considerable patience and perseveranceit is possible to induce lactation by sucking on the nipples alone.[citation needed]

It is not necessary that the woman has ever been pregnant, and she can be well in her post-menopausal period. Once established, lactation adjusts to demand. As long as there is regular breast stimulation, lactation is possible.[5]

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #284  
Old 2nd January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
లావొక్కింతయు

లావొక్కింతయు లేదుచీకి కసిగా లేవంగ లేదేన్న డున్
నావళ్ళం తయు కొవ్వుబట్టి మొగుడే దీర్చంగ లేకుండ దెం
గేవాడెవ్వడు లేక చెల్లి కొడు కే కామంబు దీర్చంగ దెం
గన్ వాడే మొగుడయ్యె చెల్లెల వరుసే జూడ నీ కోడ లిన్

ముందుగ విప్పితీవు, మునుముందుగ జూచితి అమ్మపూకునే
ఇద్దరి కామకో ర్కెకసి దీరగ దెంగెద నమ్మలార మీ
గుద్దల నున్నదే పొగరు గుద్దద రంగను పూకు దెంగ ఆ
నందము తోడ వృద్ధియగు నందము కామము దీరతృప్తిగన్

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #285  
Old 9th January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
రంకు పుత్రుడా

343 తాళిని గట్టెగాని మొగు ఢెన్నఢు దెంగక కన్యగానెనే
తాళను లేక నుండగను తాపము దీర్చగ దెంగమామయే
తల్లిని జేయ పుట్టగనె నామరి దైతివి గాననె తప్పు లేదురా
తల్లిని దెంగరా మదన తాపము దీర్చర రంకు పుత్రుడా

344 తల్లిని మామయే కసిగ దెంగగ పుట్టిన పుత్రుడీవు నా
తల్లిని దెంగితీవు గద తండ్రివి నాకును పుత్రుడైననూ
తాళిని గట్టి నాకు మొగుడైతివి అక్కను దెంగ బావవూ
చెల్లిని దెంగఅల్లుడవు చెల్లెలి కూతురు భర్తనవ్వగా
తల్లికి నీవుపౌత్రుడవు తల్లికి యన్నియునీవేపుత్రుడా
తల్లిని దెంగరా కసిగ తల్లి ఋణంబును దీర్చుకోవరా!

345 తల్లిని దెంగగా కసిగ తల్లికి గర్భము నివ్వగ పుట్టెకూతురే
చెల్లెలు గానచన్నులను చీకుచు పెంచగ పెద్దకాగనే
చెల్లెలి పూకుదెంగగను గర్భము రాగానె పెళ్ళిజేయగన్
చెల్లెలు కూతురే కనగ చక్కని పెండ్లము పుట్టెనీకనిన్
చెల్లియె సంతసంబుగను చక్కగ పెంచగ నీకుఇవ్వగన్
పెళ్ళిని జేయకూతిరికి భర్తవు చెల్లికి అల్లుదవ్వగన్
చెల్లిని చెల్లికూతురిని చక్కని తల్లిని దెంగు చుంటివే

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #286  
Old 12th January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
కోమాలో

338 కోమాలో మొగుడుండ పుత్రుడనె నీకేకష్ట మూ రానివ్వ లే
నమ్మా వైద్యులుజెప్పినారు ఇక నానాన్నింక జీవించి నా
కోమాలో ననె యుండునమ్మ యని నీ కన్నీళ్ళు జూడంగ లే
నమ్మా నిన్నుజూచుకొందు నని నన్నే కౌగిలించంగ నా
మోమున్ముద్దులుబెట్ట బ్రాబ్లౌ జులనే విప్పంగ నాసళ్ళ నే
కామోన్మా దముతోడ చీకగను శృంగారేచ్చ కల్గించె న
న్నేమీజే యకుయ న్నవీడక కసిగా మేడ్రoబునే పూకులో
సమ్మంగా కసిదీర దెంగగను నాకామ మేదీర్చ గన్
కామోద్రే కమురెచ్చిపచ్చి గనుదెం గించుకొ నేటప్పుడే
కోమాలోనననెయు న్నభర్త స్పృహ లోకొచ్చి జూడంగ నే
అమ్మాపు త్రులదెం గులాట లనుశ్వా సాగంగ నిర్జీవు డ
నా, మాతా సుతులా పకుండ కసితో దెంగాట లాడేరు ఆ
అమ్మాపు త్రులు భర్తపోయి విధవై నానేమి నాపుత్రు డే
సమ్మంగా కసిగాదెంగుచుండ యనుచూ సంతోష మేకల్గి ఆ
యమ్మేరె చ్చినకో ర్కెతోడ కసిగా రాత్రంత శృంగార సౌ
ఖ్యమ్మేబొం దగ, వై ద్యులొచ్చి తెలుపం గాప్రాణమేలేద నీ
కోమాలో ననెగుండె ఆగె ననగా శోకించ గాయేడ్వ వ
ద్దమ్మానీ వనిచు ట్టపక్క ములముం దేనిన్ను ఓదార్చ నీ
మోమున్ము ద్దులుబె ట్టపుత్రు నిగనీ మెచ్చేరు వా రందరున్

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #287  
Old 13th January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
నీయమ్మా యనుచుందు

346 నీయమ్మా యనుచుందు వేల కొడకా నాపూకు నేదెంగుచున్
యమ్మమ్మం తగ చ్చెనేమి కసిగా దెంగాల నుందేమి రా
నాయమ్మే బలిసు న్నహస్తి నియెనీ మొడ్డంత దూర్చంగ నే
వాయమ్మో యనునేమొ లోతుగ దోపి కసిగా పూకంత దెంగంగ నే
ఏయమ్మైనను నీవు లంజగనె జూ చేవేల దెంగాలనిన్
ఏయమ్మైనను నీకు లంజగనె తోచేనేమి దెంగాలనిన్
నాయమ్మా పెదయమ్మఅమ్మలనుగన్నమ్మలుచిన్నమ్మలూ
నీయమ్మంతటి లంజ గాదు కొడకా నీచేత దెంగిచ నా
సాయం బేలర బారు లావుగను యాగాశ్వంపు నీమొడ్డ నే
యేయమ్మై ననుజూ డదెంగ మనుచూ యాచించ నీకొస మే
సాయంత్రం బునవా ళ్జడేసి మదిలో కామేచ్చ పెంపొంద నీ
మాయామో హములో పడేరు కసితో పూకంత విచ్చేను రా
నాయమ్మా పెదయమ్మఅక్కలను చిన్నమ్మ నూదెంగరా
ఏయమ్మైనను నీశివలింగ ము నుగనీ లింగార్చ నేజేతురే

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #288  
Old 13th January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
limgarchana

llimgarchana

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #289  
Old 13th January 2018
Custom title
 
Join Date: 15th October 2007
Posts: 1,154
Rep Power: 27 Points: 1301
xyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our communityxyshiva is a pillar of our community
Send a message via Yahoo to xyshiva
sri


Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
  #290  
Old 13th January 2018
luckykrish's Avatar
Lets Enjoy
 
Join Date: 16th March 2016
Location: hyderabad
Posts: 10,506
Rep Power: 20 Points: 8061
luckykrish has celebrities hunting for his/her autographluckykrish has celebrities hunting for his/her autographluckykrish has celebrities hunting for his/her autographluckykrish has celebrities hunting for his/her autograph
Send a message via Yahoo to luckykrish
మీ కవిత్వం బాగుంది శివ గారు
______________________________
నేను మనిషీ ని ఎదుటి వాళ్ళ లో ఈశ్వరుడు ను చూస్తాను. నేను దెయ్యం కావచ్చు ఎదుటి వాళ్ళు దేవుళ్లు.

Reply With Quote
Have you seen the announcement yet?
Reply Free Video Chat with Indian GirlsPosting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

vB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump


All times are GMT +5.5. The time now is 02:15 AM.
Page generated in 0.03344 seconds